Заштита животне средине

Ekoloska odgovornost.JPG

Према Закону о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, Уредбе о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола и Уредби о утврђивању програма динамике подношења захтева за издавање интегрисане дозволе за постојећа постројења за производњу термоелектричне и топлотне енергије ТЕ „Костолац А"  и ТЕ „Костолац Б" је у обавези да сачини План праћења стања животне средине, као обавезан део документације која се подноси уз захтев. Мониторинг се спроводи ради добијања поузданих, квалитетних и квантитетних података о стању и загађењу животне средине. Праћење емисије и имисије штетних честица, испарења, димних гасова и осталих зрачења у сталној је обавези Огранка „ТЕ-КО Костолац“.

 Процесом рада у Огранку „ТЕ–КО Костолац“ (ТЕ „Костолац А“, ТЕ „Костолац Б“, ПК „Дрмно“ и ПК „Ћириковац“ као организациони делови огранка) настаје и отпад, како опасан тако и неопасан. Емисија буке јавља се од рада машина и уређаја. Повећана емисија буке је нарочито при кретању односно испаду блокова.

 

План сарадње са заинтересованим странама - ЈП ЕПС - Огранак ТЕ-КО Костолац

 

MERNA MESTA KVALITET AMBIJENTALNOG VAZDUHA.jpg 

 

02-Ekoloska odgovornost-02-RADIOAKTIVNOST.jpg 

 

03 - MERNA MESTA ZEMLJISTA.jpg 

04 - MERNO MESTO VODE.jpg 

 

 

Top