О нама

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ највећа је компанија у Србији, привредни и енергетски ослонац земље. Основне делатности ЈП ЕПС су производња, снабдевање и дистрибуција електричне енергије, као и трговина електричном енергијом.

ЕПС је у потпуности посвећен остварењу своје мисије, а то је сигурно снабдевање купаца електричном енергијом, под тржишно најповољнијим условима, уз стално подизање квалитета услуга, унапређење бриге о животној средини и увећање добробити заједнице у којој послује.

EПС настоји да буде друштвено одговорна, тржишно оријентисана и профитабилна компанија, конкурентна на европском тржишту и са значајним утицајем у региону, препозната као поуздан партнер домаћим и међународним компанијама.

Организација

Оснивач ЈП ЕПС је Република Србија, и права Оснивача остварује Влада Републике Србије. Органи Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ су Надзорни одбор, Извршни одбор и директор. Надзорни одбор и директора именује Влада Републике Србије. Извршни одбор који чине извршни директори именује Надзорни одбор на предлог директора. Директор је председник Извршног одбора. Од 1. јула 2015. године ЕПС функционише са три правна субјекта: матично Јавно предузеће „Електропривреда Србије", зависно друштво Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција" и зависно друштво „ЕПС Снабдевање". ЈП ЕПС је вертикално организовано предузеће, које има оснивачка права у два зависна привредна друштва и три јавна предузећа на Косову и Метохији. Од јуна 1999. године ЕПС није у могућности да управља својим капацитетима на Косову и Метохији.

Статут ЈП ЕПС

Привредна друштва: Привредно друштво „ЕПС Трговање" д.о.о. Љубљана, основано је 1. јула 2014. као прво привредно друштво које је ЈП ЕПС основао у иностранству како би трговао електричном енергијом. ЈП ЕПС по основу оснивања има значајно учешће и у привредним друштвима: - Друштву за комбиновану производњу термоелектричне и топлотне енергије „Енергија Нови Сад“ а.д. Нови Сад, основаном са Градом Новим Садом, у висини од 50 одсто учешћа у капиталу Друштва; - Привредном друштву „Ибарске хидроелектране“ д.о.о. Краљево, основаном са „Seci-energia S.p.A“, Италија, са учешћем од 49 одсто у капиталу Друштва; - Привредном друштву „Моравске хидроелектране“ д.о.о. Београд, основаном са „RWE Innogy“, Немачка, са учешћем од 49 одсто капитала Друштва.

Statut JP EPS
Odluka o izmenama i dopunama Statuta JP EPS
Statut JP EPS - prečišćen tekst
Statut JP EPS - prečišćen tekst 17. jun 2015.
Top