Питања и одговори

Да ли се дуг може платити на рате?

ЈП ЕПС не закључује споразуме о исплати дуга на рате. Наплата утрошене електричне енергије је искључиви извор прихода који омогућава функционисање сложеног система Електропривреде Србије и делова у њеном саставу који су одговорни за производњу угља, производњу електричне енергије у хидро и термоелектранама и дистрибуцију електричне енергије.

Коме се подноси захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца?

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца подноси се у месту пребивалишта органу јединице локалне самоуправе надлежном за послове социјалне заштите.

Kaко се врши ослобађање купца од плаћања таксе за јавни медијски сервис?

Ослобађање плаћања таксе за јавни медијски сервис обављају РТС и РТВ, па је неопходно да захтев упутите на следеће адресе:

За мерна места ван Војводине захтев (физичка лица/правна лица) можете поднети:

Лично на шалтерима: Поштом на адресу:
електронском поштом
на адресу:
Радио-телевизија Србије
Служба пословни инжењеринг
Кнеза Вишеслава бр. 88
11030 Београд
Радио-телевизија Србије
Служба пословни инжењеринг
Кнеза Вишеслава бр. 88
11030 Београд

taksajms@rts.rs

Контакт телефони РТС за информације: 011/2544-292, 2547-071, 2544-647, 321-2694, 2544-799.

За мерна места на територији Војводине захтев (физичка лица/правна лица) можете поднети:

Лично на шалтерима: Поштом на адресу:
електронском поштом
на адресу:
Радио-телевизија Војводине
Служба РТВ таксе
Игњата Павласа бр. 3
21000 Нови Сад

Радио-телевизија Војводине
Служба РТВ таксе
Игњата Павласа бр. 3
21000 Нови Сад
taksajms@rtv.rs

Контакт телефони РТВ за информације: 021/210-1737, 021/210-1681.

Напомињемо да су купци, којима је истекао период важења ослобађања од плаћања таксе (назначен у решењу које су добили од РТС/РТВ), у обавези да поново, по истој процедури, поднесу захтев РТС/РТВ како им се такса за јавни медијски сервис не би фактурисала кроз рачун за електричну енергију.Зашто су купци у обавези да кроз рачун плаћају накнаду за повлашћене произвођаче електричне енергије?

Начин обрачуна, плаћања и прикупљања средстава, као и начин расподеле прикупљених средстава по основу накнаде за подстицајне мере, прописани су Уредбом о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. У складу са чланом 13. ове Уредбе: “Оператор система, снабдевач, односно гарантовани снабдевач је дужан да у рачуну који доставља крајњем купцу за приступ систему, односно испоручену електричну енергију, као посебну ставку назначи износ укупне накнаде за подстицај”, ЈП ЕПС је у обавези да обрачунава ову ставку на рачуну за електричну енергију. Износ накнаде тренутно износи 0,093 дин/kWh.

Да ли се може променити адреса за достављање рачуна?

Купац може добијати рачуне на жељену адресу, тако што ће се захтевом обратити службама у ЈП ЕПС - писаним путем или лично. Том приликом купац је у обавези да назначи ЕД бројеве места мерења и адресу на коју жели да добија рачуне.

Како се подноси приговор?

Приговор на рачун, односно на обуставу испоруке електричне енергије може се поднети лично на шалтеру надлежне ЈП ЕПС, телефоном или електронском поштом.

 
Top