Нова цена резервног снабдевања

01.12.2018.
Нова цена резервног снабдевања, прихваћена од стране Владе РС

Нова цена резервног снабдевања, прихваћена од стране Владе РС, износи 70,33 ЕУР/MWh представља јединствени износ у ЕУР/MWh за период снабдевања и обухвата цену електричне енергије и трошкове балансирања система. Поред цене резервног снабдевања, по уговору о резервном снабдевању, крајњи купац је обавезан да плати и трошкове приступа систему, накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, акцизу, порез на додату вредност (ПДВ) и остале законом прописане трошкове.

Подсећамо да резервно снабдевање може трајати најдуже 60 дана, а у случају да крајњи купац у датом року не закључи уговор о продаји са снабдевачем, оператор система је дужан да му обустави испоруку електричне енергије.

Врх