Производни капацитети

ЈП „Електропривреда Србије“ у свом саставу има 22 термоблока, 49 хидроагрегата, 1 реверзибилну хидроелектарану са 2 агрегата и 1 пумпно постројење са 2 пумпе.  
Максимална годишња производња електрана којима управља ЕПС, посматрано од 1990. године, остварена је 2013. године - 37.433 GWh електричне енергије.                        
 
9 ТЕ и ТЕ-ТО
Снага - 4.390 MW
Годишња производња у 2016​. године - 25.106 GWh, што чини око 69% производње електричне енергије ЕПС-а

ТЕ „Никола Тесла А и Б“
Снага - 2.817 MW
Годишња производња - 17.263 GWh, што чини око 47% производње електричне енергије ЕПС-а

ТЕ „Колубара“ и ТЕ „Морава“
Снага - 324 MW
Годишња производња - 1000 GWh, што чини око 3% производње електричне енергије ЕПС-а

ТЕ „Костолац А и Б“
Снага - 913 MW
Годишња производња - 6.753 GWh, што чини око 18% прoизвoдњe електричне енергије EПС-a

Максимална годишња производња термоелектрана ЈП ЕПС, посматрано од 1990. године, остварена је 2013. године – 26.537 GWh електричне енергије.                        

Панонске ТЕ ТО
Снага - 336 MW
Годишња производња - 90 GWh, што чини око 0,3% производње електричне енергије ЕПС-а

16 ХЕ
Снага - 2.936 MW
Годишња произвoдња - 11.308 GWh, што чини око 31% производње електричне енергије ЕПС-а

ХЕ „Ђeрдaп 1 и 2“
Снага - 1.369 MW 
Годишња производња износи 7.072 GWh, што чини око19% прoизвoдњe електричне енергије EПС-a
„Власинске хидроелектране” и ХЕ „Пирот“ произвеле су 477 GWh, што чини око 1,5% производње ЕПС-а.

„Дринско-Лимске ХЕ”
Снага 9 ХЕ је 1.359 MW
Годишња производња износи 3.760 GWh, што чини око 10% прoизвoдњe електричне енергије EПС-a

Top