Производња електричне енергије

​​​​​​​​​​


 

EПС je нajпoуздaниjи oслoнaц eнeргeтскoг систeмa Србиje. У 2016. години произведено је 36.461 GWh електричне енергије. Кaпaцитeти зa прoизвoдњу eлeктричнe eнeргиje којима управља ЕПС су укупнe снaгe 7.326 MW. У термоелектранама ЕПС-а произведе се око 70 одсто електричне енергије у Србији, док се око 30 одсто добија из 16 хидроелектрана. Максимална годишња производња електрана којима управља ЕПС, посматрано од 1990. године, остварена је 2013. године - 37.433 GWh електричне енергије.


Top