Систем квалитета

​​

Интегрисаним системом менаџмента и применом инфраструк​​​​туре квалитета у ЕПС до успешнијег пословања и већег угледа

 

Један од важнијих приоритета ЕПС је процесно уређење пословања компаније и усклађивање са захтевима међународних стандарда реализацијом пројеката увођења и сертификације система менаџмента и њиховом интеграцијом у јединствени интегрисани систем менаџмента – ИМС. Имплементацијом, одржавањем и сталним унапређењем различитих система менаџмента, ЕПС унапређује своју пословну ефикасност и ефективност, у континуитету ради на испуњавању очекивања корисника и свих осталих заинтересованих страна, препознавању и умањењу ризика, као и разумевању контекста пословања компаније.​

 ​


 

Некадашња привредна друштва за производњу угља и електричне енергије (сада производни Огранци ЈП ЕПС) и привредна друштва за дистрибуцију електричне енергије (сада оператор дистрибутивног система) успоставили су и сертификовали свој пословни систем према захтевима међународних стандарда ISO 9001, ISО 14001, OHSAS 18001 и извршили њихову интеграцију. Поједини су имплементирали, интегрисали и сертификовали системе менаџмента и према захтевима ISO/IEC 27001 и ISО 50001. У току су значајне измене у постојећим системима менаџмента услед преласка на нове верзије стандарда.

 

Развијени интегрисани системи менаџмента доприносе значајним уштедама на националном нивоу и обезбеђују препознатљиве користи за друштво. ЕПС је апсолутно посвећен  етичности у пословању, бризи о заштити животне средине, безбедности и заштити на раду, подизању свести о значају енергетске ефикасности и безбедности информација, и друштвеној одговорности.

Такође, препозната је неопходност примене захтева инфраструктуре квалитета и испуњавања законских услова техничке регулативе, на системски и систематичан начин у складу са Законом о енергетици и захтевима Трећег пакета директива ЕУ у области енергетике.

У предстојећем периоду планирају се активности на уједначавању примене захтева инфраструктуре квалитета у целој компанији као и остваривању права и обавеза по том основу.

 Top