Профил наручиоца

Општи подаци План јавних набавки
Назив наручиоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)
Адреса: Балканска 13, 11000 Београд
Интернет страница: www.eps.rs
ПИБ: 103920327
Матични број: 20053658
Шифра и назив делатности: 3514 - Трговина електричном енергијом Текући рачун: 160-700-13 Banca Intesа ад Београд,
Законски заступник: Милорад Грчић в.д. директора

Претходно информативно обавештење
 
Периодично индикативно обавештење
 
Позив за дијалог (истраживање тржишта)
 
Јавне набавке
 
Правилник о ближем уређивању набавки у Jавном Предузећу „Електропривреда Србије“ Београд
 
Упутство за издавање потврда о техничком и стручном капацитету
 
Инструкције за негативне референце
 
Остало
 
Top