Енергетска ефикасност, заштита животне средине и БЗР

​​​​

Енергетска ефикасност

Доношењем Закона о ефикасном коришћењу енергије и подзаконским актима створени су услови за примену Система енергетског менаџмента у свим секторима потрошње енегрије у Републици Србији. Акционарско друштво "Електропривреда Србије", као обвезник система енергетског менаџмента, именовала је енергетског менаџера и за Огранак „Панонске ТЕ-ТО“. Огранак „Панонске ТЕ-ТО“ за ТЕ-ТО „Нови Сад“ и ТЕ-ТО „Сремска Митровица“ израђује Годишњи извештај о остваривању циљева уштеде примарне енергије и доставља надлежном министартсву и заинтересованим странама.

Огранак „Панонске ТЕ-ТО“ континуирано ради на примени краткорочних и дугорочних мера за унапређење енергетске ефикасности, у складу са позитивном праксом у постројењима истог или сличног типа.

 

Заштита животне средине

Заштита животне средине је динамичан процес који се суочава са постојећим и новим изазовима – старост производних погона, нове регулативе, итд. Огранак „Панонске ТЕ-ТО“ се труди да иде укорак са светом, те је брига о повећању степена енергетске ефикасности, смањење и правилно збрињавање отпада, смањење емисије и имисије штетних гасова у околину, едукација особља, и укључивање овог аспекта у процесе одлучивања на нивоу управе Огранка већ годинама стална пракса. Захтеви стандарда ISO 14001 су уткани у све развојне пројекте које припремамо или већ спроводимо.

Најзначајнији пројекти из области заштите животне средине су:

  • Учешће у изради студије за смањење емисије NОx у ваздух који ће се спроводити на нивоу ЈП ЕПС
  • Унапређење управљања отпадним водама
  • Унапређење управљања отпадом​
  • Побољшање управљања хемикалијама.

 

Зашт​​​​ита здравља и безбедност на раду

Чињеница је да се брига о здрављу и безбедности запослених непосредно одражава на индивидуалну и организациону успешност, трошкове пословања и очување кадровских потенцијала. Поступна, али темељна примена стандарда који произлазе из ISO 45001 (Систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду) и других законских регулатива, доносе резултате: обезбеђивање нешкодљивих и безбедних услова рада и очување физичког и менталног здравља свих запослених.

У Огранку „Панонске ТЕ-ТО“, запослени се кроз сталну обуку упознају са могућим ризицима на послу; обезбеђује се одговарајућа заштитна опрема и предузимају се друге неопходне заштитне мере. Због карактеристика делатности, издвојени су послови који су високо ризични за људско здравље, чак и онда када се у организацији примењују сви релевантни прописи из области заштите запослених и заштите на раду. Над извршиоцима тих послова примењују се мере посебне, појачане или додатне, заштите, у односу на све остале – над којима се примењује општа заштита запослених.​​​Top