Основни подаци


Назив:Акционарско друштво „Електропривреда Србије" Београд
Огранак „Панонске ТЕ-ТО" Нови Сад​
Седиште:Булевар ослобођења 100, 21102 Нови Сад
Власништво:Државна својина
Делатност:Производња електричне енергије
Шифра делатности:3511
Лиценце:Лиценце за обављање енергетске делатности: производњe електричне енергије, производњe топлотне енергије у електранама-топланама (комбинованим процесима производње), складиштењe нафте и деривата нафте, трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима, биотечностима, компримованим природним гасом, утечњеним природним гасом и водоником
Матични број:20053658
Пореско идентификациони број: (ПИБ)103920327​​Top