Когенерација


​Когенерација (комбинована производња електричне и топлотне енергије) представља процес производње електричне енергије уз истовремену производњу топлотне енергије, која се иначе губи у кондензационим процесима.

Искоришћеност енергије горива у кондензационим термоелектранама најчешће износи 30-40%, док у когенерационим постројењима она досеже чак више од 85% и то управо стога што се топлотна енергија у виду паре или топле воде, истовремено, током процеса производње електричне енергије, користи за потребе грејања или технолошког процеса код индустријских потрошача. Тиме се остварују значајне уштеде у потрошњи примарне енергије за исти обим производње електричне и топлотне енергије, што поред нижих оперативних и укупних трошкова има за последицу и смањење емисије загађујућих материја у атмосферу које изазивају ефекат стаклене баште и доприносе глобалном загревању планете.

Сва три постројења Огранка „Панонске ТЕ-ТО“ су конструисана и функционишу као когенеративне термоелектране-топлане, које у складу са захтевима ЕПС АД и градских топлана производе електричну и топлотну енергију. Пројектовани степени корисности постижу се упркос старости постројења. ТЕ-ТО „Нови Сад“ је само у прва три месеца 2019. године, премашивши годишњи план производње, предала 267.352 MWh електричне енергије у електроенергетски систем Републике Србије и произвела 267.844 MWh топлотне енергије за потребе система даљинског грејања Новог Сада.

У ТЕ-ТО „Нови Сад“ је у току израда техно-економске анализе везане за пројекат изградње акумулатора топлоте, која би могла подићи степен корисности за додатних 3%.
Top