Успешна ресертификација Интегрисаног система менаџмента у Огранку “Панонске ТЕ-ТО"

26.02.2018.
Огранак “Панонске ТЕ-ТО" је крајем децембра 2017. године, седми пут по реду ресертификовао свој Интегрисани систем менаџмента

Огранак “Панонске ТЕ-ТО" је крајем децембра 2017. године, седми пут по реду ресертификовао свој Интегрисани систем менаџмента и то: систем менаџмента квалитетом према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015, систем менаџмента животном средином према захтевима SRPS ISO 14001:2015, систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду према захтевима SRPS OHSAS 18001:2008 и систем менаџмента енергијом у складу са захтевима SRPS EN ISO 50001:2012.

Ресертификациону проверу Интегрисаног система менаџмента је извршио тим проверивача међународног сертификационог тела Bureau Veritas на челу са Владимиром Симићем, водећим проверивачем за сва четири система менаџмента који су били предмет ресертификационе провере.

Извршена је провера свих процеса у огранку на свим локацијама са посебним освртом на значајне аспекте, ризике, реализацију утврђених циљева огранка, побољшања перформанси процеса као побољшање енергетског учинка и смањење сопствене потрошње енергије у протеклом периоду.

Приликом провере није утврђена ниједна неусаглашеност у целокупном Интегрисаном систему менаџмента. Тим проверивача је изнео похвале на достигнут висок ниво имплементације и развоја интегрисаног система менаџмента и његових процеса.

Руководство огранка непрекидно и успешно управља целокупним пословним системом огранка, изналазећи оптималан склад у задовољењу применљивих захтева тржишта и захтева релевантних заинтересованих страна.

У току 2017. године, Огранак “Панонске ТЕ-ТО" је извршио измене у Интегрисаном систему менаџмента како би он био усклађен са захтевима новог издања стандарда SRPS ISO 9001 и SRPS ISO 14001 из 2015. године. Транзицију Интергисаног система менаџмента је огранак спровео у сарадњи са консултантом ТЕКОН Техноконсалтинг из Београда.

„Најзначајније новине у Интегрисаном систему менаџмента, према захтевима стандарда SRPS ISO 9001 и SRPS ISO 14001 из 2015. године су интензивније праћење релевантних заинтересованих страна и разумевање њихових потреба и очекивања, наглашено лидерство и посвећеност руководства остварењу планираних резултата као и управљање ризицима у пословним систему огранка и његовим процесима,“ - истиче Душанка Бијелић-Пејин, дипл.ел.инж., главни инжењер за квалитет и руководилац пројеката имплементације свих система менаџмента у “Панонским ТЕ-ТО".

Управљање ризиком представља процес идентификовања, процене и праћења ризика, спровођење неопходних третмана ризика и контрола са циљем минимизирања истих као и да се изложеност ризицима сведе на прихватљив ниво. Најбоља пракса сугерише да управљање ризицима треба да буде уграђено у све процесе управљања у организацији.

Добијањем седмог по реду, међународно признатог сертификата за Интегрисане системе менаџмента, Огранак “Панонске ТЕ-ТО" је добио потврду ефективности својих система менаџмента, инкорпорираних у Интегрисани систем менаџмента.Врх