Sistem kvaliteta

​​

Integrisanim sistemom menadžmenta i primenom infrastruk​​​​ture kvaliteta u EPS do uspešnijeg poslovanja i većeg ugleda

 

Jedan od važnijih prioriteta EPS je procesno uređenje poslovanja kompanije i usklađivanje sa zahtevima međunarodnih standarda realizacijom projekata uvođenja i sertifikacije sistema menadžmenta i njihovom integracijom u jedinstveni integrisani sistem menadžmenta – IMS. Implementacijom, održavanjem i stalnim unapređenjem različitih sistema menadžmenta, EPS unapređuje svoju poslovnu efikasnost i efektivnost, u kontinuitetu radi na ispunjavanju očekivanja korisnika i svih ostalih zainteresovanih strana, prepoznavanju i umanjenju rizika, kao i razumevanju konteksta poslovanja kompanije.​

 ​


 

Nekadašnja privredna društva za proizvodnju uglja i električne energije (sada proizvodni Ogranci JP EPS) i privredna društva za distribuciju električne energije (sada operator distributivnog sistema) uspostavili su i sertifikovali svoj poslovni sistem prema zahtevima međunarodnih standarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i izvršili njihovu integraciju. Pojedini su implementirali, integrisali i sertifikovali sisteme menadžmenta i prema zahtevima ISO/IEC 27001 i ISO 50001. U toku su značajne izmene u postojećim sistemima menadžmenta usled prelaska na nove verzije standarda.

 

Razvijeni integrisani sistemi menadžmenta doprinose značajnim uštedama na nacionalnom nivou i obezbeđuju prepoznatljive koristi za društvo. EPS je apsolutno posvećen  etičnosti u poslovanju, brizi o zaštiti životne sredine, bezbednosti i zaštiti na radu, podizanju svesti o značaju energetske efikasnosti i bezbednosti informacija, i društvenoj odgovornosti.

Takođe, prepoznata je neophodnost primene zahteva infrastrukture kvaliteta i ispunjavanja zakonskih uslova tehničke regulative, na sistemski i sistematičan način u skladu sa Zakonom o energetici i zahtevima Trećeg paketa direktiva EU u oblasti energetike.

U predstojećem periodu planiraju se aktivnosti na ujednačavanju primene zahteva infrastrukture kvaliteta u celoj kompaniji kao i ostvarivanju prava i obaveza po tom osnovu.

 Top