Osnovni podaci

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ najveća je kompanija u Srbiji, privredni i energetski oslonac zemlje. Osnovne delatnosti JP EPS su proizvodnja, snabdevanje i distribucija električne energije, kao i trgovina električnom energijom.
EPS je u potpunosti posvećen ostvarenju svoje misije, a to je sigurno snabdevanje kupaca električnom energijom, pod tržišno najpovoljnijim uslovima, uz stalno podizanje kvaliteta usluga, unapređenje brige o životnoj sredini i uvećanje dobrobiti zajednice u kojoj posluje.
EPS nastoji da bude društveno odgovorna, tržišno orijentisana i profitabilna kompanija, konkurentna na evropskom tržištu i sa značajnim uticajem u regionu, prepoznata kao pouzdan partner domaćim i međunarodnim kompanijama.

Profil kompanije

Organizacija:
Osnivač JP EPS je Republika Srbija, i prava Osnivača ostvaruje Vlada Republike Srbije. Organi Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ su Nadzorni odbor i direktor. Nadzorni odbor i direktora imenuje Vlada Republike Srbije. JP EPS ima sedam izvršnih direktora koje bira direktor.
Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije” je osnivač Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija” d.o.o. Beograd. Privredno društvo „EPS Trgovanje" d.o.o. Ljubljana, osnovano je 1. jula 2014. kao prvo PD koje je JP EPS osnovao u inostranstvu radi trgovine električnom energijom.
JP EPS je vertikalno organizovano preduzeće, koje ima osnivačka prava u dva zavisna privredna društva i tri javna preduzeća na Kosovu i Metohiji. Od juna 1999. godine EPS nije u mogućnosti da upravlja svojim kapacitetima na Kosovu i Metohiji.

Statut JP EPS

Top