Osnovni podaci

​​​​Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ najveća je kompanija u Srbiji, privredni i energetski oslonac zemlje. Osnovne delatnosti JP EPS su proizvodnja, snabdevanje i distribucija električne energije, kao i trgovina električnom energijom.

EPS je u potpunosti posvećen ostvarenju svoje misije, a to je sigurno snabdevanje kupaca električnom energijom, pod tržišno najpovoljnijim uslovima, uz stalno podizanje kvaliteta usluga, unapređenje brige o životnoj sredini i uvećanje dobrobiti zajednice u kojoj posluje.

EPS nastoji da bude društveno odgovorna, tržišno orijentisana i profitabilna kompanija, konkurentna na evropskom tržištu i sa značajnim uticajem u regionu, prepoznata kao pouzdan partner domaćim i međunarodnim kompanijama.

Profil kompanije

Organizacija:

Osnivač JP EPS je Republika Srbija, i prava Osnivača ostvaruje Vlada Republike Srbije. Organi Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ su Nadzorni odbor, Izvršni odbor i direktor. Nadzorni odbor i direktora imenuje Vlada Republike Srbije. Izvršni odbor koji čine izvršni direktori imenuje Nadzorni odbor na predlog direktora. Direktor je predsednik Izvršnog odbora. Od 1. jula 2015. godine EPS funkcioniše sa tri pravna subjekta: matično Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije", zavisno društvo Operator distributivnog sistema „EPS Distribucija" i zavisno društvo „EPS Snabdevanje". JP EPS je vertikalno organizovano preduzeće, koje ima osnivačka prava u dva zavisna privredna društva i tri javna preduzeća na Kosovu i Metohiji. Od juna 1999. godine EPS nije u mogućnosti da upravlja svojim kapacitetima na Kosovu i Metohiji.

Privredna društva: Privredno društvo „EPS Trgovanje" d.o.o. Ljubljana, osnovano je 1. jula 2014. kao prvo privredno društvo koje je JP EPS osnovao u inostranstvu kako bi trgovao električnom energijom. JP EPS po osnovu osnivanja ima značajno učešće i u privrednim društvima: - Društvu za kombinovanu proizvodnju termoelektrične i toplotne energije „Energija Novi Sad“ a.d. Novi Sad, osnovanom sa Gradom Novim Sadom, u visini od 50 odsto učešća u kapitalu Društva; - Privrednom društvu „Ibarske hidroelektrane“ d.o.o. Kraljevo, osnovanom sa „Seci-energia S.p.A“, Italija, sa učešćem od 49 odsto u kapitalu Društva; - Privrednom društvu „Moravske hidroelektrane“ d.o.o. Beograd, osnovanom sa „RWE Innogy“, Nemačka, sa učešćem od 49 odsto kapitala Društva.

Statut JP EPS

Top