Integrisani sistem menadžmenta

 

HIDROELEKTRANE ĐERDAP, Kladovo, Ogranak u sastavu JP „Elektroprivreda Srbije“, opredeljuje se da svoj poslovni uspeh i dalji razvoj zasniva na kvalitetu proizvoda i usluga, zaštiti životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu, bezbednošću informacija, efikasnom upravljanju energijom i ispunjavanjem zahteva međunarodnih standarda:

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 27001:2013 i ISO 50001:2011

HE Đerdap je vodeća organizacija u proizvodnji električne energije iz hidro pontencijala u Republici Srbiji sa stalnom posvećenošću ciljevima kontinuiranog razvoja, velikim potencijalom i voljom da značajno doprinosi napretku privrede i društva u skladu sa principima održivog razvoja.

Razumevanje konteksta organizacije predstavlja proces u kome se identifikuju eksterna i interna pitanja i faktori koji utiču na svrhu, ciljeve i politiku HE Đerdap.Polje primene identifikacije eksternih i internih pitanja obuhvata procese, aktivnosti, proizvode i usluge koji su pod kontrolom ili uticajem organizacionih delova HE Đerdap, a koji mogu da utiču na performanse kvaliteta, zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, bezbednost informacija i energetski učinak.

Organizacioni delovi Ogranka HE Đerdap ažurno prate, identifikuju, preispituju i analiziraju eksterna i interna pitanja koja su relevantna za njihovo poslovanje, delatnost i sposobnost da ostvaruju planirane ciljeve.

Ogranak HE Đerdap, JP EPS će doslednom primenom i održavanjem integrisanog sistema menadžmenta (IMS) u svim svojim organizacionim delovima na teritoriji RS, kroz realizaciju ciljeva integrisanog sistema menadžmenta HE Đerdap i Politika JP EPS, pokazati da smo na pravom putu, a dobijeni sertifikati o implementiranim sistemima menadžmenta Ogranka HE Đerdap, to i dokazuju.

 

Politiku integrisanog sistema menadžmenta Ogranka HE Đerdap

 Politika kvaliteta, zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu, bezbednosti informacija i upravljanja energijom.

 

 

 

Plan saradnje sa zainteresovanim stranama

 

Ogranak HE Đerdap je napravio ovaj Plan saradnje sa zainteresovanim stranama sa ciljem unapređenja saradnje sa pojedincima, zajednicama, organizacijama i institucijama koje mogu biti pod uticajem aktivnosti Ogranka, koje su zainteresovane za ove aktivnosti ili mogu uticati na njih. U Planu je opisan i način na koji se zainteresovane strane mogu obratiti predstavnicima Ogranka HE Đerdap sa svojim pitanjima i predstavkama u vezi aktivnosti Ogranka. Ogranak će pratiti sprovođenje Plana i povremeno ga ažurirati ubacivanjem novih podataka i planiranim aktivnostima.

  

Sertifikat ISO/IEC 27001:2013

JP EPS Ogranak HE Đerdap Kladovo je 27. 03. 2019. god.  od strane SGS, Cirih, Švajcarska, sertifikovalo sistem menadžmenta bezbednošću informacija (ISMS), u skladu sa zahtevima standarda ISO/IEC 27001:2013.
 
 
 
 
 
 
 Sertifikat ISO 45001:2018
 
JP EPS Ogranak HE Đerdap Kladovo je 20.01.2022. god.  od strane SGS, Cirih, Švajcarska, sertifikovalo sistem menadžmenta upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošču na radu (OH&S), u skladu sa zahtevima standarda ISO 45001:2018.
 
 
 
 
 
 

Sertifikat ISO 50001:2018

JP EPS Ogranak HE Đerdap Kladovo je uvelo i 14.01.2022. god. od strane SGS, Cirih, Švajcarska, sertifikovalo sistem menadžmenta upravljanja energijom (EnMS), u skladu sa zahtevima standarda ISO 50001:2018.
Top