Prerada

​​​​​​​​„Prerada“ je organizaciona celina u kojoj se odvija istoimeni proces uglja, kao i oplemenjivanje rovnog uglja sa površinskog kopa Polje „E”.​

U okviru „Prerade” rade sledeći organizacioni delovi: Centar za stručne poslove, tri pogona i Centar za ispitivanje uglja i otpadnih voda.

• Centar za stručne poslove radi proizvodno-tehničke poslove i poslove unapređenja tehnologija i investicione izgradnje, ekonomske, pravne, kadrovske i opšte poslove.

• U Suvoj separaciji usitnjava se i klasira rovni ugalj sa površinskih kopova, radi dobijanja asortimana uglja potrebnog za termoelektrane, široku potrošnju, industriju i Toplanu. U radu su I, II i III faza, ukupnog kapaciteta 4.000 tona na sat.

• U pogonu Oplemenjivanje uglja funkcionišu četiri radne jedinice:

– Mokra separacija, gde se čisti rovni ugalj u teškoj sredini (suspenziji vode i peska) i priprema za proces sušenja. Osim pranog uglja, tokom procesa rada Mokre separcije izdvajaju se i jalovina, koja se žičarom transportuje do deponije, i otpadne vode.

– Sistemom transportnih traka iz Mokre separacije doprema se ugalj u Sušaru (u okviru koje je i Klasirnica). Sušenje uglja obavlja se u cilindričnim autoklavama (čeličnim sudovima) sa zasićenom parom, pri visokom pritisku i temperaturi. Projektovani kapacitet Sušare je 855.000 tona. Posle procesa dosušivanja ugalj se transportuje u bunker sušenog uglja, a odatle u Klasirnicu, gde se izdvaja po asortimanima.

– Toplana je termoenergetski objekat, kapaciteta 2x60 megavata, namenjen za proizvodnju toplotne energije, koja je potrebna za odvijanje tehnološkog procesa u proizvodnim postrojenjima, kao i za grejanje industrijskih pogona i opštine Lazarevac. Voda koja se koristi u parnim kotlovima doprema se iz postrojenja za hemijsku pripremu vode, kapaciteta 3x60 metara kubnih na sat. Dimni gasovi se pre ispuštanja kroz dimnjak prečišćavaju na elektrofilterskom postrojenju. Pepeo iz elektrofiltera i šljaka iz kotla hidropneumatski se transportuju do deponije pepela. Otpadna voda se prečišćava u posebnom postrojenju.

– U radnoj jedinici Održavanje radi se preventivno i investiciono održavanje, izrada rezervnih delova za Mokru separaciju, Sušaru i Toplanu.

• U okviru „Železničkog transporta" vrši se prihvat i transport uglja sa transportera do postrojenja za istovar u pogonu „Oplemenjivanje", kao i doprema praznih vagona i njihova otprema u tovarenom stanju od železničke stanice „Sušara" do železničke stanice Vreoci JP „Železnice Srbije”, a za potrebe TE „Morava" u Svilajncu i potrebe široke potrošnje. Za potrebe Termoelektrane „Nikola Tesla” u Obrenovcu i TE „Kolubara” u Velikim Crljenima obavlja se transport uglja vagonima. Ovaj pogon bavi se i tekućim održavanjem sredstava vuče, vagona, koloseka i kontaktne mreže.​

• U Centru za ispitivanje uglja i otpadnih voda radi prva akreditovana laboratorija za ispitivanje kvaliteta uglja u Srbiji. Godišnje se u laboratoriji izvrše analize od 22.000 do 23.000 uzoraka uglja i od 2.500 do 3.000 uzoraka vode.

Top