Ljudski resursi


​​​​​

Ljudski resursi u Ogranak TENT imaju važnu funkciju kroz pažljivo kreiranje i sprovođenje procedure odabira i prijema novih kadrova, brigu o bezbednosti i zdravlju na radu svih zaposlenih, planiranje i podršku kontinuiranom obrazovanju i sticanju novih znanja i veština, kao i kroz socijalnu podršku zaposlenim.

Zadatak ovog sektora je da obezbedi sposobne, posvećene, zadovoljne zaposlene sa kojima Ogranak TENT može da realizuje svoje poslovne planove. Orjentisani smo na pronalaženje najstručnijih, najkvalitetnijih i najboljih kandidata. Briga za zaposlene i njihovu motivaciju, usavršavanje i razvoj karijere, predstavljaju osnove za lični i kompanijski napredak. Posebno negujemo razvoj korporativne kulture i pripadnost zaposlenih preduzeću.

Poznata je naša dugogodišnja saradnja sa stručnim srednjim školama i fakultetima -obavljanje stručne prakse, obavljanje prakse radi izrade diplomskih, seminarskih i drugih naučnih radova. Organizuju se kursevi računara za zaposlene, licencne obuke...

Veoma izražen vid aktivnosti tokom godine je učešće Ogranka TENT na skupovima i manifestacijama aktivnim partnerstvom, donacijama i sponzorisanjem.

Ljudski resursi u Ogranku TENT se bave podrškom, pripremom i realizacijom procesa vezanih za selekciju i zapošljavanje (testiranje i intervjuisanje kandidata ), održavanje baze podataka kandidata za zapošljavanje, izradom raznih vrsta izveštaja, održavanjem dobrih odnosa sa internim i eksternim korisnicima kao i svim ostalim aktivnostima u okviru sektora ljudskih resursa po potrebi.ODGOVORNOST PREMA ZAPOSLENIMA

 

Ogranak TENT danas nudi svojim zaposlenima najbolje uslove rada u Republici Srbiji.

Kolektivni ugovor: U okviru odgovornosti prema svojim zaposlenima rukovodstvo Kompanije je, zajedno sa sindikatima, usvojilo Kolektivni ugovor za Ogranak TENT koji odgovara svim zahtevima Zakona o radu Srbije i savremenog tržišta rada. Pored prava garantovanih Zakonom, dokument predviđa i dodatne socijalne pogodnosti za zaposlene Kompanije, usklađene sa savremenim međunarodnim standardima: dopunsko osiguranje, bolničko i ambulantno lečenje, stipendije, nagrade, poklone, kulturne i sportske manifestacije, solidarnu i finansijsku pomoć,obezbeđivanje zaštite na radu..

Redovna, direktna i otvorena komunikacija zaposlenih sa rukovodstvom je od izuzetne važnosti, i u Ogranku TENT se sprovodi preko brojnih kanala komunikacije:

• interni časopis

• posebne mejl adrese

• interni Sall centri

• sastanci sa zaposlenima

• intranet

Socijana odgovornost prema zaposlenima je veoma važna u obezbeđivanju uslova za kontinuirano unapređivanje i usavršavanje zaposlenih, pružanju posebne zaštitae za invalide rada i u slučaju profesionalnih oboljenja, dopunskog dobrovoljnog penzijskog osiguranja, prava na solidarnu pomoć, prava na jubilarnu nagradu, posebne stimulativne otpremnine za zaposlene kao i fonda za edukaciju i stručno usavršavanje zaposlenih.

Menadžment smatra direktnu komunikaciju sa zaposlenima izuzetno važnom. Ključni socijalni partner rukovodstva Ogranka TENT jesu sindikati zaposlenih u Kompaniji. Konstruktivan odnos sa sindikatima doprinosi sprovođenju prava radnika iz Kolektivnog ugovora, Socijalnog programa i Zakona o radu. 

U slučaju potrebe za zdravstvenom negom ili rehabilitacijom, Ogranak TENT pruža mogućnost svojim zaposlenima da preko Fonda solidarnosti pronađu potrebnu medicinsku negu ili otputuju na oporavak u neku od naših poznatih banja.

 

ZAPOŠLjAVANjE U OGRANKU TENT

 

JP EPS Ogranak TENT je ugledna kompanija na energetskom tržištu, koja je, osim materijalnih resursa, zbog delatnosti kojima se bavi uvek morala da ima stručne i iskusne kadrove. 

Zapošljavanje je jedna od ključnih oblasti upravljanja ljudskim resursima. Treba da obezbedi da Ogranak TENT ima prave ljude, sa pravim veštinama, na pravim poslovima. Proces zapošljavanja trebalo bi da proizilazi iz Razvojnog plana ljudskih resursa (Plana radne snage), opisa poslova, Sistematizacije i Akta o proceni rizika.

Proces zapošljavanja započinje identifikovanjem i popunjavnjem slobodnih radnih mesta i završava se ukoliko kandidat uspešno savlada period probnog rada. Obuka u okviru uvođenja novoprimljenih u posao je sastavni deo procesa zapošljavanja i treba da obezbedi da novozaposleni uspešno usvoje zahteve radne sredine.

 

OBUKA I RAZVOJ ZAPOSLENIH

 

Zaposlenima pružamo različite vidove usavršavanja – od nastavka školovanja i sticanja višeg stepena stručne spreme, učešća na značajnim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu, sticanja i obnove licenci potrebnih za obavljanje poslova radnog mesta, do studijskih putovanja radi upoznavanja najsavremenijih tehnologija. 

Cilj upravljanja obukama i razvojem zaposlenih je da kroz procese kontinuiranog, sistematskog učenja i profesionalnog napredovanja obezbedi da znanja i veštine zaposlenih odgovaraju zahtevima njihovih poslova i potrebama organizacije. Trening menadžment je proces koji treba da obuhvati sve zaposlene, uključujući i sve nivoe rukovođenja u Ogranku TENT. 

Prvi i najvažniji korak u upravljanju obrazovanjem/obukama je ispitivanje obrazovnih potreba. Svrha ispitivanja obrazovnih potreba je da se otkrije ko, zašto, u kojoj oblasti i kako treba da bude obučavan da bi poboljšao svoje učinak. Na ovaj način se zaposleni pripremaju za neophodne organizacione promene. 

Upućivanje zaposlenih na obuke ima svoj motivacioni aspekt koji od strane organizacije treba da bude intenzivno korišćen. Takođe, trening/obuka je investicija u zaposlene i organizacija mora uspostaviti sistem koji bi je štitio kao i svaku drugu investiciju.

 

Top