Stručni radovi


ADAPTACIJA MERENjA PROTOKA U CIKLUSU NAPOJNA VODA – SVEŽA PARA NA TERMO BLOKU

 

ANALIZA UTICAJA PRIPREME LOŽIŠTA U REŽIMU PROMENE REFERENTNTE ELEKTRIČNE SNAGE TERMOENERGETSKIH BLOKOVA – TENT B1

 

DETEKCIJA ODBACIVANjA OPTEREĆENjA TERMOENERGETSKIH BLOKOVA


EFEKTI RADA BLOKA TENT B1 NAKON PRVE FAZE KAPITALNOG REMONTA

 

ENERGETSKI I EKONOMSKI UTICAJI UGRADNjE DODATNOG EKONOMAJZERA NA BLOKU B1 TENT B

 

JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO I INFRASTRUKTURNI PROJEKTI U REPUBLICI SRBIJI

 

MODERNIZACIJA MERNO – UPRAVLjAČKOG SISTEMA POMOĆNOG KOTLOVSKOG POSTROJENjA U TENT B

 

MODERNIZACIJA SISTEMA UPRAVLjANjA POSTROJENjEM DOPREME UGLjA NA TERMOELEKTRANI "NIKOLA TESLA"-B

 

MREŽNA ORGANIZACIJA KAO ALTERNATIVNI PRISTUP DEZAGREGACIJI DELATNOSTI (AUTSORSINGU) U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA JP EPS

 

ONE APPROACH TO COMBUSTION CONTROL IN THERMAL-POWER PLANT BOILERS

 

OPTIMIZACIJA PRIMARNE REGULACIJE PRIMENOM PRIGUŠENjA OSNOVNOG KONDENZATA NA BLOKU B-1 TE ''NIKOLA TESLA''- B

 

PD TENT I RAZVOJ ENERGETSKI EFIKASNOG PONAŠANjA  UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U LOKALNOJ ZAJEDNICI – MOGUĆI PRIMERI DOBRE PRAKSE DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANjA


PREUZIMANjE  NAPAJANjA  KOTLA U SINHRONIZOVANOM RADU TURBO I ELEKTRONAPOJNIH PUMPI

 

PRIKAZ REZULTATA MERENjA VLAŽNOSTI PARE TERMODINAMIČKOM METODOM NA BLOKU TENT A6 KORIŠĆENjEM PATENTIRANOG UREĐAJA

 

PRILOG REGULACIJI LOŽENjA NA TENT B1

 

PRIMENA PATENTNOG REŠENjA ZA PREČIŠĆAVANjE KONDENZATA ZAPTIVNE PARE NA TENT B

 

RAD TERMOBLOKOVA TE „NIKOLA TESLA“ – A, OBRENOVAC U SISTEMU SEKUNDARNE REGULACIJE UČESTANOSTI I SNAGE RAZMENE I UTICAJ NA PARAMETRE RADA PARNOG KOTLA


RASPODELA TOPLOTNE ENERGIJE U KOTLOVSKOM POSTROJENjU TERMOELEKTRANE I PROCENA ZAPRLjANOSTI GREJNIH POVRŠINA

 

SMANjENjE KOLIČINE ZAPRLjANIH OTPADNIH VODA  PRE PREČIŠĆAVANjA NA TENT B

 

UTICAJNI FAKTORI NA RAD SISTEMA PNEUMATSKOG TRANSPORTA  PEPELA NA PRIMERU POSTROJENjA U TENT-B

 

ZAŠTITA OD TERMOHIDRAULIČKOG UDARA NA TERMOELEKTRANI „NIKOLA TESLA B“
Top