Организациона структура

​​​​​​​​РБ „Колубара” је највећи огранак у саставу ЕПС АД. У „Колубари" је почетком 2023. године запослено 11.117 радника.​​

Огранак је подељен на пет организационих целина: „Површински копови”, „Прерада”, „Метал”, „Пројект” и Дирекција.

У оквиру организационе целине „Површински копови Барошевац” (Центар за стручне послове, Поље „Е”, „Тамнава-Западно поље”, „Тамнава-Источно поље”, ПК „Радљево“ и „Помоћна механизација”) непосредно се обавља површинска експлоатација лигнита, испитивање терена, специјализовани и грађевински радови, испитивање и експериментални развој у области биологије, одржавање рударске опреме, послови помоћне механизације и транспорта.​​​

У организационој целини „Прерада” (Центар за стручне послове, Сува сепарација, Оплемењивање угља, Железнички транспорт, Центар за испитивање угља и отпадних вода) обавља се прерада и оплемењивање ровног угља са површинског копа Поље „Е”, ради добијања асортимана потребних за снабдевање термоелектрана, широку потрошњу и индустрију.​

У организационој целини „Метал” (Дирекција, Инжењеринг, Одржавање, профитни центри) врши се пројектовање, производња, монта​​жа, ремонт и одржавање рударске и енергетске опреме, ревитализација и модернизација основне рударске опреме, производња и регенерација резервних делова.

У  оквиру организационе целине „Пројект” раде се студије и елаборати о резервама минералних сировина, идејна решења и инвестициони програми, ру​​дарски пројекти, подлоге за средњорочне и дугорочне планове развоја технолошко-техничких система производње, прераде и транспорта угља, као и техничка контрола ових пројеката.

У организационој целини Дирекција обављају се послови од интереса за цео Огранак.

Top