Прерада

​​​​​​„Прерада“ је организациона целина у којој се одвија истоимени процес угља, као и оплемењивање ровног угља са површинског копа Поље „Е”.​ То је неопходно да би се добио асортиман који је потребан за снабдевање термоелектрана, широку потрошњу и индустрију.

У оквиру „Прераде” раде следећи организациони делови: Центар за стручне послове, три погона и Центар за испитивање угља и отпадних вода.

• Центар за стручне послове ради производно-техничке послове и послове унапређења технологија и инвестиционе изградње, економске, правне, кадровске и опште послове.

• У Сувој сепарацији уситњава се и класира ровни угаљ са површинских копова, ради добијања асортимана угља потребног за термоелектране, широку потрошњу, индустрију и Топлану. У раду су I, II и III фаза, укупног капацитета 4.000 тона на сат.

• У погону Оплемењивање угља функционишу четири радне јединице:

– Мокра сепарација, где се чисти ровни угаљ у тешкој средини (суспензији воде и песка) и припрема за процес сушења. Осим праног угља, током процеса рада Мокре сепарције издвајају се и јаловина, која се жичаром транспортује до депоније, и отпадне воде.

– Системом транспортних трака из Мокре сепарације допрема се угаљ у Сушару (у оквиру које је и Класирница). Сушење угља обавља се у цилиндричним аутоклавама (челичним судовима) са засићеном паром, при високом притиску и температури. Пројектовани капацитет Сушаре је 855.000 тона. После процеса досушивања угаљ се транспортује у бункер сушеног угља, а одатле у Класирницу, где се издваја по асортиманима.

– Топлана је термоенергетски објекат, капацитета 2х60 мегавата, намењен за производњу топлотне енергије, која је потребна за одвијање технолошког процеса у производним постројењима, као и за грејање индустријских погона и општине Лазаревац. Вода која се користи у парним котловима допрема се из постројења за хемијску припрему воде, капацитета 3х60 метара кубних на сат. Димни гасови се пре испуштања кроз димњак пречишћавају на електрофилтерском постројењу. Пепео из електрофилтера и шљака из котла хидропнеуматски се транспортују до депоније пепела. Отпадна вода се пречишћава у посебном постројењу.

– У радној јединици Одржавање ради се превентивно и инвестиционо одржавање, израда резервних делова за Мокру сепарацију, Сушару и Топлану.

• У оквиру „Железничког транспорта" врши се прихват и транспорт угља са транспортера до постројења за истовар у погону „Оплемењивање", као и допрема празних вагона и њихова отпрема у товареном стању од железничке станице „Сушара" до железничке станице Вреоци ЈП „Железнице Србије”, а за потребе ТЕ „Морава" у Свилајнцу и потребе широке потрошње. За потребе Термоелектране „Никола Тесла” у Обреновцу и ТЕ „Колубара” у Великим Црљенима обавља се транспорт угља вагонима. Овај погон бави се и текућим одржавањем средстава вуче, вагона, колосека и контактне мреже.​​​

• У Центру за испитивање угља и отпадних вода ради прва акредитована лабораторија за испитивање квалитета угља у Србији. Годишње се у лабораторији изврше анализе од 22.000 до 23.000 узорака угља и од 2.500 до 3.000 узорака воде.

Top