Obnovljivi izvori energije

Saglasno strateškim dokumentima razvoja energetike Republike Srbije, kao i svojim razvojnim interesima, jedan od značajnijih ciljeva EPS-a je nastavak aktivnosti  na povećanju udela proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije. Kao jedna od uticajnijih kompanija u proizvodnji električne energije u regionu EPS-a je opredeljen za primenu najsavremenijih tehnologija na polju korišćenja obnovljivih izvora energije, povećanja stepena iskorišćenja i ekonomski opravdanog i održivog energetskog razvoja, prvenstveno na bazi vodnih resursa. 

 
U tom smislu među prioritetima EPS-a je nastavak aktivnosti na projektima revitalizacija i modernizacija postojećih velikih i malih HE, izgradnja novih malih HE, razvoj vetroelektrana i solarnih elektrana, ali i postrojenja za sagorevanje komunalnog otpada i korišćenje biomase za koje se analiziraju moguće lokacije. 
 
Kako bi ostvario definisane ciljeve, EPS-a je opredeljen da, u odgovarajućoj meri, angažuje svoje resurse na iskorišćenju hidropotencijala svih vodotokova gde se pokaže da ima interes da gradi hidroelektrane, bilo da su na lokacijama koje su već u posedu EPS-a, ili u njihovoj neposrednoj blizini. 
 
Imajući u vidu navedeno,  važno je naglasiti da se EPS-a​ ne bavi projektovanjem, konsaltingom ili pružanjem bilo kakvih usluga u ovoj oblasti, tako da se sva ispitivanja i analize potencijala obnovljivih izvora energije sprovode isključivo za sopstvene potrebe, ali svakako sagledavajući i mogućnosti partnerskih odnosa na razvoju i realizaciji nekih projekata. 
 
Drugi važan segment, koji dobija sve više na značaju i koji je je priznat kao jedan od prioriteta u Strategiji održivog razvoja Republike Srbije je energetska efikasnost. Obzirom da je EPS već prepoznao energetsku efikasnost kao važan element svoje energetske politike, značajne aktivnosti u tom smislu su već preuzete i shodno svojoj nadležnosti, EPS je u značajnoj meri unapredio energetsku efikasnost svojih kapaciteta na strani proizvodnje i distribucije električne energije i stvorio uslove da to bude trajan proces. Velika očekivanja u narednom periodu su u segmentu unapređenja energetske efikasnosti i na strani potrošnje u svakom segmentu pojedinačno.
 
Da bi, kao odgovorna kompanija, nastavio sa daljim aktivnostima na unapređenju energatske efikasnosti, EPS je započeo i realizaciju studije “Analiza potencijala i programa organizovanog praćenja i unapređivanja energetske efikasnosti u proizvodnji uglja i proizvodnji i distribuciji električne i toplotne energije” a sa ciljem sagledavanja energetske efikasnosti u svim delatnostima EPS-a. Završetkom studije se postavljaju osnove za uvođenje sistema menadžmenta energijom (ISO 50001) na nivou cele kompanije, čime bi se stekli uslovi da doprinesemo efikasnijem radu kao i da blagovremeno odgovorimo na obaveze koje proizilaze iz Zakona o efikasnom korišćenju energije.
 
Ostvarivanjem ovih aktivnosti stvoriće se uslovi za:
diversifikaciju resursa
povećanje sigurnosti snabdevanja energijom i njeno efikasnije korišćenje,
povećanja konkurentnosti,
smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu i
podsticanja odgovornog ponašanja prema energiji.
 
Hidroenergija:
Kada su u pitanju velike hidroelektrane, važno je napomenuti da su završene revitalizacije:
• HE Ovčar banja i Međuvršje, 
• HE Bajina Bašta, 
kao i da su u toku revitalizacije:
• HE Đerdap 1,
• HE Zvornik
• 15 MHE malih hidroelektrana koje su u vlasništvu EPS-a,
kao i izgradnja
• 2 nove MHE na vodoprivrednim akumulacijama. 

Pored navedenih u sklopu produženja životnog veka i podizanja efikasnosti postojećih hidroelektrana, u narednom periodu se planiraju i sledeće revitalizacije za koje je u toku izrada tehničke dokumentacije
• Vlasinske HE
• HE Bistrica
• HE Potpeć
• RHE Bajina Bašta, 
Kako bi dodatno povećali proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, započete su određene pripremne aktivnosti na izgradnji novih proizvodnih kapaciteta sa potencijalnim parnerima i trenutno se zajednički sagledavaju mogućnosti izgradnje novih hidroelektrana u okviru sledećih projekata:
• Projekat HE Ibarske 
• Projekat HE Komarnica 
• Projekat HE Moravske 
• Projekat RHE Bistrica
• Projekat izgradnje 4. agregata u HE Potpeć
• 5 MHE na vodoprivrednim akumulacijama.
 
 
Energija vetra:
Studijom opravdanosti izgradnje parka vetroelektrana na lokalitetu Kostolca, instalisane snage oko 66 MW i obezbeđenjem izvora finansiranja stvoreni su uslovi za realizaciju projekta izgradnje vetroparka na navedenoj lokaciji.
 
Energija sunca:
Studijom opravdnosti izgradnje solarne elektrane Kostolac instalisane snage do 10 MW i obezbeđenjem izvora finansiranja stvoreni su uslovi za realizaciju projekta izgradnje solarne elektrane na navedenoj lokaciji.
Sagledavajući i druge moguće projekte, svakako treba napomenuti i da je u toku izrada neophodne dokumentacije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Srednje kostolačko ostrvo snage oko 100 MW.
Top