Sistem kvaliteta

​​

Integrisanim sistemom menadžmenta i primenom infrastruk​​​​ture kvaliteta u EPS do uspešnijeg poslovanja i većeg ugleda

 

Jedan od prioriteta u radu EPS-a je procesno uređenje poslovanja kompanije i usklađivanje sa zahtevima međunarodnih standarda sistema menadžmenta. Implementacija sistema menadžmenta podrazumeva i njihovo objedinjavanje i usaglašavanje u integrisani sistem menadžmenta – IMS. Implementacijom, sertifikacijom, održavanjem i stalnim unapređenjem sistema menadžmenta, EPS unapređuje svoju poslovnu efikasnost i efektivnost, u kontinuitetu radi na razumevanju konteksta poslovanja kompanije i zahteva i očekivanja korisnika i svih zainteresovanih strana kao i prepoznavanju i smanjenju rizika a podsticanja prilika.


 ​


 

Uprava EPS-a i Ogranci za proizvodnju uglja, električne energije i snabdevanje električnom energijom, uspostavili su i sertifikovali sisteme menadžmenta prema zahtevima međunarodnih standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 kao i ISO/IEC 27001 i izvršili njihovu integraciju u skladu sa potrebama i korporativnim smernicama.

PE EPS QMS

 

Integrisani sistemi menadžmenta doprinose standardizaciji procesa sa ciljem značajnih ušteda i obezbeđuju prepoznatljive koristi za EPS i okruženje. EPS je apsolutno posvećen etičnosti u poslovanju, brizi o zaštiti životne sredine, bezbednosti i zaštiti na radu, unapređenju energetske efikasnosti i bezbednosti informacija kao i društvenoj odgovornosti, upravljanju rizicima i kontinuitetu poslovanja

Prepoznata je neophodnost primene zahteva infrastrukture kvaliteta i ispunjavanja zakonskih uslova tehničke regulative, na sistemski i sistematičan način u skladu sa Zakonom o energetici i zahtevima Direktiva EU u oblasti energetike.

Takođe, važne aktivnosti predstavljaju i ujednačavanje primene zahteva infrastrukture kvaliteta u celom EPS, kao i prava i obaveze koje iz toga proističu.

`  
Top