Osnovni podaci

​Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ najveća je kompanija u Srbiji, privredni i energetski oslonac zemlje. Osnovne delatnosti JP EPS su proizvodnja, snabdevanje i trgovina električnom energijom.
EPS je u potpunosti posvećen ostvarenju svoje misije, a to je sigurno snabdevanje kupaca električnom energijom, pod tržišno najpovoljnijim uslovima, uz stalno podizanje kvaliteta usluga, unapređenje brige o životnoj sredini i uvećanje dobrobiti zajednice u kojoj posluje.
EPS nastoji da bude društveno odgovorna, tržišno orijentisana i profitabilna kompanija, konkurentna na evropskom tržištu i sa značajnim uticajem u regionu, prepoznata kao pouzdan partner domaćim i međunarodnim kompanijama.

Profil kompanije

Organizacija:
Osnivač JP EPS je Republika Srbija, i prava Osnivača ostvaruje Vlada Republike Srbije. Organi Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ su Nadzorni odbor i direktor. Nadzorni odbor i direktora imenuje Vlada Republike Srbije. JP EPS ima sedam izvršnih direktor​a koje bira direktor.
​Privredno društvo „EPS Trgovanje" d.o.o. Ljubljana, osnovano je 1. jula 2014. kao prvo PD koje je JP EPS osnovao u inostranstvu radi trgovine električnom energijom.
JP EPS je vertikalno organizovano preduzeće, koje ima osnivačka prava u dva zavisna privredna društva i tri javna preduzeća na Kosovu i Metohiji. Od juna 1999. godine EPS nije u mogućnosti da upravlja svojim kapacitetima na Kosovu i Metohiji. 

Statut JP EPS


Top