Osnovni podaci

​​​​

Akcionarsko društvo „Elektroprivreda Srbije“ najveća je kompanija u Srbiji, privredni i energetski oslonac zemlje. Osnovne delatnosti EPS AD su proizvodnja, snabdevanje i trgovina električnom energijom.

EPS je u potpunosti posvećen ostvarenju svoje misije, a to je sigurno snabdevanje kupaca električnom energijom, pod tržišno najpovoljnijim uslovima, uz stalno podizanje kvaliteta usluga, unapređenje brige o životnoj sredini i uvećanje dobrobiti zajednice u kojoj posluje.

EPS nastoji da bude društveno odgovorna, tržišno orijentisana i profitabilna kompanija, konkurentna na evropskom tržištu i sa značajnim uticajem u regionu, prepoznata kao pouzdan partner domaćim i međunarodnim kompanijama.


​Organizacija:

Osnivač  i jedini akcionar EPS AD je Republika Srbija, a prava osnivača ostvaruje Vlada Republike Srbije. Osnovni kapital Društva je 100% akcijski kapital i podeljen je na 36.510.509 običnih akcija sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrednosti od 10.000,00 dinara. Sve obične akcije izdate su i u vlasništvu su osnivača.

Organi Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“ su Skupština, Nadzorni odbor i Izvršni odbor. Skupština imenuje članove Nadzornog odbora, dok Nadzorni odbor imenuje generalnog direktora i izvršne direktore koji čine Izvršni odbor.

Privredno društvo „EPS Trgovanje" d.o.o. Ljubljana, osnovano je 1. jula 2014. kao prvo PD koje je EPS osnovao u inostranstvu radi trgovine električnom energijom.

EPS je vertikalno organizovano preduzeće, koje ima osnivačka prava u dva zavisna privredna društva i tri javna preduzeća na Kosovu i Metohiji. Od juna 1999. godine EPS nije u mogućnosti da upravlja svojim kapacitetima na Kosovu i Metohiji. 


Delatnost:

Pretežna delatnost Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“ je proizvodnja električne energije - 35.11.

Top