Купац - произвођач

Како постати купац-произвођач?

У складу са Законом о коришћењу обновљивих извора енергије и Уредбом о критеријумима, условима и начину обрачуна потраживања и обавеза између купца – произвођача и снабдевача, Акционарско друштво „Електропривреда Србије“ Београд, као један од снабдевача на тржишту електричне енергије у Републици Србији, учествује у процесу закључења уговора са потпуним снабдевањем са нето мерењем односно нето обрачуном са купцима-произвођачима.

Да би крајњи купац постао купац-произвођач, у зависности од категорије, неопходно је да поднесе одговарајући захтев снабдевачу на електронску адресу kp@eps.rs:

-    Захтев за закључење уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем, ако је крајњи купац домаћинство или

-   Захтев за закључење уговора о потпуном снабдевању са нето обрачуном, ако крајњи купац није домаћинство или стамбена заједница.

Прилог захтева је Обавештење о прилагођењу мерног места, издато од стране оператора дистрибутивног система.

Након обраде поднетих захтева за закључење уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем односно нето обрачуном, снабдевач ће са купцем-произвођачем закључити одговарајући уговор:

-    Модел уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем или

-    Модел уговора о потпуном снабдевању са нето обрачуном.

Пре подношења захтева за закључење уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем односно нето обрачуном снабдевачу, неопходно је да крајњи купац изгради производни објекат (за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије, при чему се произведена електрична енергија користи за снабдевање сопствене потрошње, а вишак произведене електричне енергије испоручује у преносни систем, дистрибутивни систем, односно затворени дистрибутивни систем) и прилагоди мерно место за стицање статуса купца-произвођача, у складу са прописима и стандардима. У поступку прикључења производног објекта крајњи купац је дужан да оператору система достави оригинал изјаве извођача радова са потврдом одговорног извођача радова да су уређаји, инсталације и мерно место исправни и изведени у складу са прописима и стандардима.

Одмах након закључења уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем односно нето обрачуном, снабдевач обавештава о истом оператора система, који ће у року од пет дана прикључити објекат крајњег купца као купца-произвођача на електроенергетски систем.

Оператор система ће одмах, а најкасније у року од пет дана од дана прикључења објекта купца–произвођача на електроенергетски систем, уписати крајњег купца у Регистар купаца–произвођача, који тиме стиче статус купца-произвођача.

Пример рачуна за домаћинствоДа ли се неке ставке на рачуну за купца-произвођача – домаћинство плаћају и када нема утрошене енергије?

Купац-произвођач (домаћинство – широка потрошња) сваког месеца плаћа тарифе - „трошак гарантованог снабдевача“ и „обрачунску снагу“ - без обзира на то да ли је на мерном месту остварена потрошња електричне енергије или не, као и накнаду за енергетску ефикасност, накнаду за приступ дистрибутивном систему за разлику преузете и утрошене енергије, накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, акцизу, ПДВ и таксу за ЈМС.

Коме да се обрати купац који није добио рачун за електричну енергију?

Купац који није добио рачун за електричну енергију треба да се обрати електронском поштом на адресу kp@eps.rs

Како купац-произвођач може преусмерити своју погрешно извршену уплату?

Купац-произвођач који има уговор са ЕПС АД подноси електронском поштом на адресу kp@eps.rs или подноси писани захтев за преусмеравање уплате на исправан рачун ЕПС АД уз обавезно достављање доказа о уплати, копије рачуна и навођење броја рачуна на који је извршио уплату, односно на који треба да се преусмери уплата, на адресу: ЕПС АД – Огранак "ЕПС Снабдевање", Сектор за управљање купцима-произвођачима.

На који начин купац-произвођач може упутити приговор на обрачун снабдевача?

Приговор на рачун, купац може поднети електронском поштом на адресу kp@eps.rs

Top