Повратак на почетну страну
Lat

Резервно снабдевање

Нa oснoву Рe​шeњa Влaдe Рeпубликe Србиje 05 Број: 312-3269/2024 од 18. априла 2024.године. године улoгa рeзeрвнoг снaбдeвaчa дoдeљeнa је  „Електропривреди Србије“.

Ко има право на резервно снабдевање?

Право  на  резервно  снабдевање  има  крајњи  купац  електричне  енергије  који  нема право на гарантовано снабдевање и у случају:

     • стечаја или ликвидације снабдевача који га је до тада снабдевао

     • престанка или одузимања лиценце снабдевачу који га је до тада снабдевао

     • да  није  нашао  новог  снабдевача  након  престанка  уговора  о  снабдевању  са претходним,  осим  ако  је  престанак  уговора  последица неизвршавања  обавеза плаћања купца

     • да  није  нашао  новог  снабдевача  након  престанка  уговора  о  снабдевању  са претходним, а припада категорији купаца којима се не може обуставити испорука електричне енергије у случају неизвршавања обавеза

Резервно снабдевање се остварује без захтева крајњег купца и почиње престанком уговора о снабдевању са ранијим снабдевачем.

Резервно снабдевање може непрекидно трајати најдуже 60 дана. Ако  крајњи  купац  по  истеку  резервног  снабдевања  није  нашао  новог  снабдевача, оператор система је дужан да му обустави испоруку електричне енергије.

Да ли је купац у обавези да закључи уговор за резервно снабдевање уколико није нашао снабдевача?

Да. Резервни снабдевач свим купцима који немају свог снабдевача, а имају право на резервно снабдевање шаље уговор у року од осам дана од дана почетка резервног снабдевања. Ако крајњи купац не закључи уговор за резервно снабдевање у року од осам дана од дана пријема  уговора,  оператор  система  је  дужан  да му,  на  захтев  резервног снабдевача, обустави испоруку електричне енергије, а крајњи купац је дужан да плати преузету електричну енергију.

Која је цена на резервном снабдевању?

Цена резервног снабдевања, прихваћена од стране Владе РС, износи  115,40 EUR/МWh, представља јединствени  износ у EUR/MWh за наведени период и обухвата цену електричне енергије и трошкове балансирања система. Поред цене резервног снабдевања, по уговору о резервном снабдевању, крајњи купац је обавезан да плати и трошкове приступа систему, накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, таксу за јавни медијски сервис, акцизу, порез на додату вредност (ПДВ) и остале законом прописане трошкове.

Шта се мења у начину обрачуна електричне енергије на резервном снабдевању у односу на обрачун електричне енергије на гарантованом и комерцијалном снабдевању?

Обрачун на резервном снабдевању је веома сличан обрачуну на комерцијалном снабдевању. Ни на резервном снабдевању се утрошена енергијa не распоређује у зоне. Међутим, цена је јединствена за вишу, нижу тарифу и једнотарифно мерење (115,40 EUR/МWh).

Детаљније објашњење рачуна можете погледати овде.

Top