Људски ресурси


​​​​​

Људски ресурси у Огранак ТЕНТ имају важну функцију кроз пажљиво креирање и спровођење процедуре одабира и пријема нових кадрова, бригу о безбедности и здрављу на раду свих запослених, планирање и подршку континуираном образовању и стицању нових знања и вештина, као и кроз социјалну подршку запосленим.

Задатак овог сектора је да обезбеди способне, посвећене, задовољне запослене са којима Огранак ТЕНТ може да реализује своје пословне планове. Орјентисани смо на проналажење најстручнијих, најквалитетнијих и најбољих кандидата. Брига за запослене и њихову мотивацију, усавршавање и развој каријере, представљају основе за лични и компанијски напредак. Посебно негујемо развој корпоративне културе и припадност запослених предузећу.

Позната је наша дугогодишња сарадња са стручним средњим школама и факултетима -обављање стручне праксе, обављање праксе ради израде дипломских, семинарских и других научних радова. Организују се курсеви рачунара за запослене, лиценцне обуке...

Веома изражен вид активности током године је учешће Огранкa ТЕНТ на скуповима и манифестацијама активним партнерством, донацијама и спонзорисањем.

Људски ресурси у Огранку ТЕНТ се баве подршком, припремом и реализацијом процеса везаних зa селекцију и запошљавање (тестирање и интервјуисање кандидата ), одржавање базе података кандидата за запошљавање, израдом разних врста извештаја, одржавањем добрих односа сa интерним и екстерним корисницима као и свим осталим активностима у оквиру сектора људских ресурса по потреби.ОДГОВОРНОСТ ПРЕМА ЗАПОСЛЕНИМА

 

Огранак ТЕНТ данас нуди својим запосленима најбоље услове рада у Републици Србији.

Колективни уговор: У оквиру одговорности према својим запосленима руководство Компаније је, заједно са синдикатима, усвојило Колективни уговор зa Огранак ТЕНТ који одговара свим захтевима Закона о раду Србије и савременог тржишта рада. Поред права гарантованих Законом, документ предвиђа и додатне социјалне погодности за запослене Компаније, усклађене са савременим међународним стандардима: допунско осигурање, болничко и амбулантно лечење, стипендије, награде, поклоне, културне и спортске манифестације, солидарну и финансијску помоћ,обезбеђивање заштите на раду..

Редовна, директна и отворена комуникација запослених са руководством је од изузетне важности, и у Огранку ТЕНТ се спроводи преко бројних канала комуникације:

• интерни часопис

• посебне мејл адресе

• интерни Саll центри

• састанци са запосленима

• интранет

Социјана одговорност према запосленима је веома важна у обезбеђивању услова за континуирано унапређивање и усавршавање запослених, пружању посебне заштитае за инвалиде рада и у случају професионалних обољења, допунског добровољног пензијског осигурања, права на солидарну помоћ, права на јубиларну награду, посебне стимулативне отпремнине за запослене као и фонда за едукацију и стручно усавршавање запослених.

Менаџмент сматра директну комуникацију са запосленима изузетно важном. Кључни социјални партнер руководства Огранкa ТЕНТ јесу синдикати запослених у Компанији. Конструктиван однос са синдикатима доприноси спровођењу права радника из Колективног уговора, Социјалног програма и Закона о раду. 

У случају потребе за здравственом негом или рехабилитацијом, Огранак ТЕНТ пружа могућност својим запосленима да преко Фонда солидарности пронађу потребну медицинску негу или отпутују на опоравак у неку од наших познатих бања.

 

ЗАПОШЉАВАЊЕ У OГРАНКУ ТЕНТ

 

ЈП ЕПС Огранак ТЕНТ је угледна компанија на енергетском тржишту, која је, осим материјалних ресурса, због делатности којима се бави увек морала да има стручне и искусне кадрове. 

Запошљавање је једна од кључних области управљања људским ресурсима. Треба да обезбеди да Огранак ТЕНТ има праве људе, са правим вештинама, на правим пословима. Процес запошљавања требало би да произилази из Развојног плана људских ресурса (Плана радне снаге), описа послова, Систематизације и Акта о процени ризика.

Процес запошљавања започиње идентификовањем и попуњавњем слободних радних места и завршава се уколико кандидат успешно савлада период пробног рада. Обука у оквиру увођења новопримљених у посао је саставни део процеса запошљавања и треба да обезбеди да новозапослени успешно усвоје захтеве радне средине.

 

ОБУКА И РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

 

Запосленима пружамо различите видове усавршавања – од наставка школовања и стицања вишег степена стручне спреме, учешћа на значајним стручним скуповима у земљи и иностранству, стицања и обнове лиценци потребних за обављање послова радног места, до студијских путовања ради упознавања најсавременијих технологија. 

Циљ управљања обукама и развојем запослених је да кроз процесе континуираног, систематског учења и професионалног напредовања обезбеди да знања и вештине запослених одговарају захтевима њихових послова и потребама организације. Тренинг менаџмент је процес који треба да обухвати све запослене, укључујући и све нивое руковођења у Огранку ТЕНТ. 

Први и најважнији корак у управљању образовањем/обукама је испитивање образовних потреба. Сврха испитивања образовних потреба је да се открије ко, зашто, у којој области и како треба да буде обучаван да би побољшао своје учинак. На овај начин се запослени припремају за неопходне организационе промене. 

Упућивање запослених на обуке има свој мотивациони аспект који од стране организације треба да буде интензивно коришћен. Такође, тренинг/обука је инвестиција у запослене и организација мора успоставити систем који би је штитио као и сваку другу инвестицију.

 

Top