Стандарди

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Огранак ТЕНТ Обреновац  је своје пословање ускладиo са захтевима међународних стандарда ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и EnMS 50001.
 
Сертификат за систем менаџмента квалитетом (QMS), према захтевима стандарда ISO 9001 добијен је 2005. године, за систем менаџмента животном средином (ЕМS) према захтевима стандарда ISO 14001 добијен је 2008. године, сертификат за систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду према захтевима стандарда OHSAS 18001 добијен је 2010. године (у јулу 2020. године прешло се на стандард ISO 45001) и за систем менаџмента енергијом (EnMS) према захтевима стандарда ISO 50001, 2018. године.

Сва четири система менаџмента су интегрисана у интегрисани систем менаџмента - ИМС.
 
Успостављањем ових међународних стандарда учињен је значајан напредак у уређењу целокупног пословања огранка ТЕНТ, очувању животне средине и смањењу негативног утицаја на животну средину, смањењу ризика и повећању безбедности и очувању здравља на раду запослених, побољшавању енергетске ефикасности и поштовању свих релевантних законских захтева.
 
У складу са усвојеном Политиком интегрисаног система менаџмента и захтевима релевантних стандарда, огранак ТЕНТ настоји да успостављене системе менаџмента стално унапређује и придружи се кругу светски признатих произвођача електричне енергије.

Top