Prerada

 

„Prerada“ je poseban ogranak u kome se odvija istoimeni proces uglja kao i oplemenjivanje rovnog uglja sa površinskih kopova „Polje C” i „Polje E” Rudarskog basena „Kolubara“. To je neophodno da bi se dobio asortiman koji je potreban za snabdevanje termoelektrana, široku potrošnju i industriju.

U sklopu „Prerade” rade sledeći organizacioni delovi: Centar za stručne poslove, tri pogona i Centar za ispitivanje uglja i otpadnih voda.

1. Centar za stručne poslove radi proizvodno-tehničke i poslove unapređenja tehnologija i investicione izgradnje, ekonomske, pravne, kadrovske i opšte poslove

2. U Suvoj separaciji usitnjava se i klasira rovni ugalj sa površinskih kopova „Polje C” i „Polje E”​, radi dobijanja asortimana uglja potrebnog za termoelektrane, široku potrošnju, industriju i Toplanu. U radu su I, II i III faza, ukupnog kapaciteta 4.000 t/h.

3. U pogonu Oplemenjivanje uglja, funkcionišu četiri radne jedinice:

– Mokra separacija, gde se čisti rovni ugalj u teškoj sredini (suspenziji vode i peska) i priprema za proces sušenja. Osim pranog uglja, tokom procesa rada Mokre separcije izdvajaju se i jalovina, koja se žičarom transportuje do deponije, i otpadne vode.

– Sistemom transportnih traka iz Mokre separacije doprema se ugalj u Sušaru (u okviru koje je i Klasirnica). Sušenje uglja obavlja se u cilindričnim autoklavama (čeličnim sudovima) sa zasićenom parom, pri visokom pritisku i temperaturi. Projektovani kapacitet Sušare je 855.000 tona. Posle procesa dosušivanja, ugalj se transportuje u bunker sušenog uglja, a odatle u Klasirnicu gde se izdvaja po asortimanima.

– Toplana je termoenergetski objekat, kapaciteta 2x60 MW, namenjen za proizvodnju toplotne energije, koja je potrebna za odvijanje tehnološkog procesa u proizvodinim postrojenjima, kao i za grejanje industrijskih pogona i opštine Lazarevac. Voda koja se koristi u parnim kotlovima doprema se iz postrojenja za hemijsku pripremu vode, kapaciteta 3 x 60 m3/h. Dimni gasovi se pre ispuštanja kroz dimnjak prečišćavaju na elektrofilterskom postrojenju. Pepeo iz elektrofiltera i šljaka iz kotla hidropneumatski se transportuju do deponije pepela. Otpadna voda se prečišćava u posebnom postrojenju.

– U radnoj jedinici Održavanje radi se preventivno i investiciono održavanje, izrada rezervnih delova za Mokru separaciju, Sušaru i Toplanu.

4. Železnički transport prevozi ugalj od površinskih kopova do Mokre separacije. U ovom pogonu ranžiraju i dovlače vagone JP „Železnice Srbije” sa sušenim ugljem u stanicu Sušara, vagona za Termoelektrane „Nikola Tesla” u Obrenovcu na Mokroj separaciji i vagona za TE „Kolubara” u Velikim Crljenima. Ovaj pogon bavi se i tekućim održavanjem sredstava vuče, vagona, koloseka i kontaktne mreže.

5. U Centru za ispitivanje uglja i otpadnih voda radi prva akreditovana laboatorija za ispitivanje kvaliteta uglja u Srbiji. Godišnje se u laboratoriji izvrše analize od 22.000 do 23.000 uzoraka uglja i od 2.500 do 3.000 uzoraka vode.

 


Top