Kupac - proizvođač

Kako postati kupac-proizvođač?

U skladu sa Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije i Uredbom o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca – proizvođača i snabdevača, Akcionarsko društvo „Elektroprivreda Srbije“ Beograd, kao jedan od snabdevača na tržištu električne energije u Republici Srbiji, učestvuje u procesu zaključenja ugovora sa potpunim snabdevanjem sa neto merenjem odnosno neto obračunom sa kupcima-proizvođačima.

Da bi krajnji kupac postao kupac-proizvođač, u zavisnosti od kategorije, neophodno je da podnese odgovarajući zahtev snabdevaču na elektronsku adresu kp@eps.rs:

-    Zahtev za zaključenje ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem, ako je krajnji kupac domaćinstvo ili

-   Zahtev za zaključenje ugovora o potpunom snabdevanju sa neto obračunom, ako krajnji kupac nije domaćinstvo ili stambena zajednica.

Prilog zahteva je Obaveštenje o prilagođenju mernog mesta, izdato od strane operatora distributivnog sistema.

Nakon obrade podnetih zahteva za zaključenje ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem odnosno neto obračunom, snabdevač će sa kupcem-proizvođačem zaključiti odgovarajući ugovor:

-    Model ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem ili

-    Model ugovora o potpunom snabdevanju sa neto obračunom.

Pre podnošenja zahteva za zaključenje ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem odnosno neto obračunom snabdevaču, neophodno je da krajnji kupac izgradi proizvodni objekat (za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, pri čemu se proizvedena električna energija koristi za snabdevanje sopstvene potrošnje, a višak proizvedene električne energije isporučuje u prenosni sistem, distributivni sistem, odnosno zatvoreni distributivni sistem) i prilagodi merno mesto za sticanje statusa kupca-proizvođača, u skladu sa propisima i standardima. U postupku priključenja proizvodnog objekta krajnji kupac je dužan da operatoru sistema dostavi original izjave izvođača radova sa potvrdom odgovornog izvođača radova da su uređaji, instalacije i merno mesto ispravni i izvedeni u skladu sa propisima i standardima.

Odmah nakon zaključenja ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem odnosno neto obračunom, snabdevač obaveštava o istom operatora sistema, koji će u roku od pet dana priključiti objekat krajnjeg kupca kao kupca-proizvođača na elektroenergetski sistem.

Operator sistema će odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana priključenja objekta kupca–proizvođača na elektroenergetski sistem, upisati krajnjeg kupca u Registar kupaca–proizvođača, koji time stiče status kupca-proizvođača.

Primer računa za domaćinstvoDa li se neke stavke na računu za kupca-proizvođača – domaćinstvo plaćaju i kada nema utrošene energije?

Kupac-proizvođač (domaćinstvo – široka potrošnja) svakog meseca plaća tarife - „trošak garantovanog snabdevača“ i „obračunsku snagu“ - bez obzira na to da li je na mernom mestu ostvarena potrošnja električne energije ili ne, kao i naknadu za energetsku efikasnost, naknadu za pristup distributivnom sistemu za razliku preuzete i utrošene energije, naknadu za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije, akcizu, PDV i taksu za JMS.

Kome da se obrati kupac koji nije dobio račun za električnu energiju?

Kupac koji nije dobio račun za električnu energiju treba da se obrati elektronskom poštom na adresu kp@eps.rs

Kako kupac-proizvođač može preusmeriti svoju pogrešno izvršenu uplatu?

Kupac-proizvođač koji ima ugovor sa EPS AD podnosi elektronskom poštom na adresu kp@eps.rs ili podnosi pisani zahtev za preusmeravanje uplate na ispravan račun EPS AD uz obavezno dostavljanje dokaza o uplati, kopije računa i navođenje broja računa na koji je izvršio uplatu, odnosno na koji treba da se preusmeri uplata, na adresu: EPS AD – Ogranak "EPS Snabdevanje", Sektor za upravljanje kupcima-proizvođačima.

Na koji način kupac-proizvođač može uputiti prigovor na obračun snabdevača?

Prigovor na račun, kupac može podneti elektronskom poštom na adresu kp@eps.rs

Top