mere

Proizvodnja i prerada uglja:

Razvoj i uvođenje novih tehnologija selektivnog otkopavanja povlatnih slojeva;
•Mogućnost korišćenja materijala povlatnih i podinskih slojeva kao nemetaličnih mineralnih sirovina;
•Rekultivacija odlagališta jalovine;
•Mere zaštite režima i kvaliteta podzemnih i površinskih voda i zemljišta u okolini rudnika, okoline od prašine i buke i zaštite u preradi uglja.

Termoelektrane i termoelektrane-toplane:

Rekonstrukcija elektrofiltera u skladu sa zakonskim propisima (GVE=50 mg/m3 čvrstih čestica) na blokovima koji se revitalizuju;
•Primena primarnih mera za smanjenje koncentracije azotnih oksida u dimnim gasovima u skladu sa zakonskim propisima (GVE=200mg/m3 azotnih oksida) na blokovima koji se revitalizuju;
•Uvođenje postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova TE u skladu sa zakonskim propisima (GVE = 400 mg/m3 sumpornih oksida); •Unapređenje postojećih i uvođenje novih tehnologija transporta i odlaganja pepela i šljake (mešanjem pepeo i voda 1:1);
•Rekultivacija deponija pepela u skladu sa posebnim programom;
•Smanjenje količine otpadnih voda;
•Kontrola kvaliteta ispuštenih voda i praćenje njihovog uticaja na recipijente;
•Izrada vodenih zavesa bunara oko deponija radi zaštite podzemnih voda i zemljišta u okolini;
•Korišćenje pepela i šljake u cementnoj industriji, industriji betona, putogradnji i sl.

Hidroelektrane:

•Praćenje, osmatranje, merenje i analize režima i kvaliteta voda (akumulacije, vodni tokovi, podzemne vode), kao i režima i kvaliteta nanosa;
•Zaštita od erozije, bujica, nanosa, leda i poplava;
•Ozelenjavanje slivnih površina;
•Zaštita priobalja;
•Zaštita voda, posebno akumulacija za koje se planira upotreba voda u druge svrhe;
•Projekat organizacije i sistema upravljanja zaštitom životne sredine;
•Izrada katastra zagađivača voda i sistema monitoringa akumulacija i priobalja;
•Uvođenje informacionog sistema sa aspekta zaštite voda i priobalja
Top