Profil naručioca

Opšti podaci Plan javnih nabavki
Naziv naručioca:   ELEKTROPRIVREDA SRBIJE
Poslovno ime : Akcionarsko društvo Elektroprivreda Srbije, Beograd
Pravna forma : Akcionarsko društvo
Skraćeno poslovno ime : EPS AD Beograd
Prevod poslovnog imena : Joint stock company Elektroprivreda Srbije Belgrade
Prevod skraćenog poslovnog imena : EPS JSC Belgrade
Adresa sedišta : STARI GRAD , BEOGRAD (STARI GRAD), BALKANSKA 13, 11000
Internet stranica: www.eps.rs
PIB: 103920327
Matični broj: 20053658
Šifra i naziv delatnosti: 3514 - Trgovina električnom energijom Tekući račun: 160-700-13 Banca Intesa ad Beograd,
Zakonski zastupnik: Dušan Živković, v.d. generalnog direktora

Prethodno informativno obaveštenje
 
Periodično indikativno obaveštenje
 
Poziv za dijalog (istraživanje tržišta)
 
Javne nabavke
 
Pravilnik o bližem uređivanju nabavki u „EPS AD“ Beograd
 
Uputstva
 
Instrukcije za negativne reference
 
Ostalo
 
Top