Profil naručioca

Opšti podaci Plan javnih nabavki
Naziv naručioca: JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD (STARI GRAD)
Adresa: Balkanska 13, 11000 Beograd
Internet stranica: www.eps.rs
PIB: 103920327
Matični broj: 20053658
Šifra i naziv delatnosti: 3514 - Trgovina električnom energijom Tekući račun: 160-700-13 Banca Intesa ad Beograd,
Zakonski zastupnik: Milorad Grčić v.d. direktora

Prethodno informativno obaveštenje
 
Periodično indikativno obaveštenje
 
Poziv za dijalog (istraživanje tržišta)
 
Javne nabavke
 
Pravilnik o bližem uređivanju nabavki u Javnom Preduzeću „Elektroprivreda Srbije“ Beograd
 
Uputstva
 
Instrukcije za negativne reference
 
Ostalo
 
Top