Proizvodni proces

​Proizvodni proces u hidroelektranama

Hidroelektrane su postrojenja u kojima se električna energija proizvodi iz potencijalne energije vode, tako što vodenim turbinama pretvaraju potencijalnu energiju vode u kinetičku i mehaničku energiju. Zatim mehanička energija pokreće turbinu sa kojom je spregnut elektični generator.

Hidroelektrane nastaju kada se tok reke prepreči pomoću armiranobetonskih ili gravitacionih brana, čime se stvara veštačko jezero. Zaustavljena voda je na višem nivou od reke. Voda se kanalima, tunelima ili cevima dovodi do vodenih turbina. Delujući velikom silom koja je uzrokovana padom (pritisak), voda obrće rotor turbine, usled čega se obrće i rotor generatora. Obrtanjem rotora generatora i uz pomoć nezavisne istosmerne pobude, na statoru generatora se proizvodi električna energija. Tako dobijena električna energija se uz pomoć transformatora podiže na veći naponski nivo, pa se dalekovodima odvodi do kupaca.


Proizvodni proces u termoelektranama

Termoelektrane su postrojenja u kojima hemijska energija fosilnih goriva konvertuje u električnu energiju. Kao gorivo u termoelektranama „Elektroprivrede Srbije“ najviše se koristi ugalj sa površinskih kopova, odnosno lignit.

Jedna termoelektrana može da se sastoji iz više proizvodnih blokova, a osnovna postrojenja jednog proizvodnog bloka su: kotao, turbina, generator i transformator. U kotlovskom postrojenju se priprema i sagoreva ugalj. Tako energija uglja prelazi u toplotu koja se predaje vodi i dovodi do njenog isparavanja. Para odgovarajućeg pritiska i temperature se dovodi u turbinsko postrojenje, odnosno u turbinu (najčešće turbina visokog, srednjeg i niskog pritiska), gde se kinetička energija pare konvertuje u mehanički rad. To dovodi do okretanja rotora turbine, a time i rotora generatora. Okretanjem rotora generatora u njegovim namotajima statora se, prema principu magnetne indukcije, indukuje električna energija. Ona se uz pomoć transformatora, čija je osnovna funkcija podizanje napona električne energije na viši naponski nivo, predaje na visokonaponsku mrežu.

Top