Fotonaponska elektrana Brana Lazići

​​​

Tim inženjera "Drinsko-Limske HE" započeo je 2014. godine ispitivanje potencijala za izgradnju fotonaponske elektrane na području opštine Bajina Bašta. Najpre su obavljena istraživanja potencijala sunčevog zračenja na  teritoriji hidroelektrana "Bajina Bašta". Nakon istraživanja i urađenog idejnog rešenja, od predložene  četiri lokacije, stručni kolegijum "HE Bajina Bašta" izabrao je "Branu Lazići" u Zaovinama koja je u najvećoj meri zadovoljila kriterijume – insolaciju i blizinu elektroenergetske mreže, bez eksproprijacije zemljišta i ugrožavanja biljnih i životnjiskih vrsta, s obzirom da je reč o Nacionalnom parku Tara. Institut "Mihajilo Pupin-Automatika" izradio je tehničku i projektnu dokumentaciju.Projekat izgradnje fotonaponske elektrane realizovan je u tri faze. U prvoj fazi nabavljena je srednjenaponska oprema za priključenje elektrane, kao i razvod jednosmernog napajanja za buduću procesnu opremu. Građevinska služba HE "Bajina Bašta" je izvršila izgradnju novog objekta za smeštaj opreme, adaptaciju terena za postavljanje panela, služba mašinskog održavanja je izradila i postavila čelične konstrukcije za panele, a služba elektroodržavanja je izvršila ugradnju i puštanje u rad srednjenaponske opreme radi omogućenja priključenja nove opreme na postojeću infrastrukturu.  U okviru druge faze, izvršena je nabavka, ugradanja i puštanje u rad panela, invertora i procesne opremu radi realizacije prvih 110 kW 2016. godine, a u sledećoj fazi, završena je izgradnja infrastrukture, konstrukcija, nabavka preostale opreme i pušteno u rad preostalih 220 kW 2017. godine.


Top