HE Potpeć

​​Radovi na hidroelektrani "Potpeć" na reci Lim, počeli su po već urađenim projektima. Izgradnja betonske brane visoke 46m i dugačke 216m, počela je 1964. godine, a završena 1966. godine. Uporedo su građeni i drugi objekti: mašinska i komandna zgrada, prilazni putevi mašinskoj zgradi, razvodno postrojenje od 110 kilovolti, trafo – plato, izlazna vada i regulacija nizvodnog dela korita Lima, a kasnije i drugog razvodnog postrojenja od 35 kilovolti.

U toku gradnje, Lim je dva puta plavio gradilište. Reka je u svom rušilačkom naletu probila nasip i poplavila temelje zagata, u kanal nanela mulj i pričinila veliku materijalnu štetu. Uprkos svim teškoćama, ljudi su prisilili reku da teče novim koritom.

HE "Potpeć" zvanično je započela redovnu proizvodnju 1967. godine. Voda Lima, akumulirana u jezeru ispred brane, krenula je na lopatice turbina. Dalekovodom visokog napona, koji povezuje tri republike – Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru – potekli su prvi kilovati sa Lima.

Veštačkim jezerima, hidrocentralama, branama, dalekovodima, naseljima, putevima... izmenjen je reljef gotovo celog kraja između Lima i Uvca.

    

Top