Proizvodni kapaciteti

​​

Hidroelektrana "Bajina Bašta"

U Hidroelektrani "Bajina Bašta" instalisana su 4 agregata pojedinačne  snage 105.6 megavata koji godišnje u proseku proizvedu 1.522 GWh  električne energije. Turbine su instalisane snage 109 megavata sa 136,36 obrtaja u minutu. Generatori su aktivne snage 105.6 megavata. Blok transformator je nominalne snage od 112 megavolt ampera. Ukupna zapremina akumulacije je 345 kubnih hektometara, površina sliva je 15.308 km2. Korisni energetski sadržaj akumulacije je 218 kubnih hektometara ili  30 miliona kilovat časova električne energije, instalisani protok je 4 x 173 kubna metra u sekundi na nazivnom padu od 66 metara.


Reverzibilna hidroelektrana "Bajina Bašta"

Maksimalna snaga elektrane u generatorskom režimu je 614 megavata sa mogućom prosečnom godišnjom proizvodnjom preko milijardu kilovat časova električne energije. Maksimalna ulazna snaga u pumpnom režimu je 620 megavata. Turbine imaju instalisanu snagu od 310 megavata po agregatu sa 428 obrtaja u minutu, a generatori od 315 megavolt ampera po agregatu. Blok transformatori su nominalne snage 2 x 160 megavolt ampera po agregatu, a prenosni odnos je 242/11 kilovolti. Korisni energetski sadržaj akumulacije je 150 kubnih hektometara ili 194 miliona kilovat časova električne energije.


HE "Bistrica"

U mašinskoj zgradi smeštene su dve turbine sa vertikalnom osovinom, turbinskim zvonastim zatvaračem, pomoćnim tablastim zatvaračem na odvodu, regulatorima brzine i pritiska i generatorima direktno povezanih na njih, snage 104 megavata. Prema osnovnoj šemi elektrane izabrana su dva trofazna blok – transformatora snage po 54 megavatampera, napona 10,5/242 kilovolti.

Prosečna godišnja proizvodnja je 300 miliona kilovat časova električne energije.

Bruto zapremina akumulacije Radoinja je 7.600.000m3, a proteže se oko 12 km duž Uvca, sve do uzvodne HE Kokin Brod.

​ 

HE "Kokin Brod"

Hidroelektrana "Kokin Brod" je pribranskog tipa, visine 83 m i dužine 1.208 m, snage 22,5 megavata sa ukupnim instalisanim protokom od 43 kubna metra u sekundi. Turbina radi sa 375 obrtaja u minuti. Ukupna zapremina akumulacije je 250 miliona kubnih metara, a korisna zapremina 210 miliona kubnih metara sa maksimalnim energetskim sadržajem akumulacije od 250 gigavat časova, na sistemu Kokin Brod-Bistrica. Prosečna godišnja proizvodnja je 60 milona kilovat časova električne energije.


HE "Uvac"

Snaga ove derivacione hidroelektrane je 36 megavata sa ukupnim instalisanim protokom od 43 kubna metra u sekundi. Prosečna godišnja proizvodnja iznosi 59 miliona kilovat časova električne energije.

Turbina radi na 300 obrtaja u minute dok je generator aktivne snage 36 megavata. Ukupna zapremina akumulacije je 210 miliona kubnih metara a maksimalni energetski sadržaj je 32 gigavat časova.

 

HE "Potpeć"

Tipa pribranske, "Hidroelektrana Potpeć" ima snagu od 54 megavata sa instalisanim protokom od 165 kubnih metara u sekundi. Turbine imaju 187,5 obrtaja u minutu. Ugrađena su tri agregata od po 17 megavata, srednje godišnje proizvodnje oko 180 miliona kilovat časova električne energije. Osim svoje osnovne elektroprivredne delatnosti, "HE Potpeć" ima i zadatak da obezbeđuje kontinuitet proticaja vode nizvodno kroz naseljena mesta, a akumulacija ima ukupnu zapreminu od 25 miliona kubnih metara.

 

HE "Zvornik"

U branu HE "Zvornik" ugrađena su četiri agregata, raspoređeni po dva u svakoj od mašinskih zgrada, sa obe strane reke. Početna instalisana snaga svakog agregata, koji se sastoji od po jedne turbine i generatora, iznosila je po 22,4 megavata, što je davalo ukupnu snagu od 86,6 megavata. U toku revitalizacije, podizanjem gornjeg nivoa vode i produbljivanjem korita Drine ispod brane, povećan je koristan pad tako da je povećana snaga agregata na po 31 megavat, što u ukupnoj snazi iznosi 124​​ megavata. Prosečna godišnja proizvodnja je 460GWh.

Za 60 godina rada, HE "Zvornik" proizvela je preko 27 milijardi kilovat sati električne energije.
Turbine su tipa Kaplan sa vertikalnim vratilom jačine od po 30,400 KS, generatori su vertikalni sa vazdušnim hlađenjem.
Izgradnjom brane, na Drini se formiralo veštačko jezero, dugačko oko 25 kilometara, od Malog Zvornika do Velike Reke

 

HE "Ovčar Banja"

"Hidroelektrana Ovčar Banja", pre revitalizacije imala je snagu od 6 megavata, a instalisana snaga turbina posle revitalizacije iznosi 3,2 i 5,06 megavata. Tip je protočne derivacione hidroelektrane, sa ukupnim instalisanim protokom od 40 kubnih metara u sekundi, dok je projektovana zapremina akumulacije 3 miliona kubnih metara. 


HE "Međuvršje"

"Hidroelektrana Međuvršje" je protočnog tipa, koja je pre revitalizacije, imala snagu od 7 megavata, sa instalisanim protokom od 40 kubnih metara u sekundi. Instalisana snaga turbina posle revitalizacije iznosi 3,4 i 5,6 megavata, a snaga trećeg agregata koji je ugrađen 2014. iznosi 600 kilovata. Projektovana zapremina akumulacije je 18 miliona kubnih metara, a prosečna godišnja proizvodnja obe elektrane iznosi 68 miliona kilovat časova električne energije. 

 

Mala HE "Vrelo"

U zgradi je smešten jedan agregat snage 90kW sa „Francis“ turbinom, proizvodnje "Ganc Danubius Budapest" i asinhronim generatorom proizvodnje "Sever", Subotica. Prosečna godišnja proizvodnja je oko 250 hiljada kilovat časova električne energije sa prosečnim godišnjim časovima rada agregata na mreži oko 6.500.

 

Mala HE "Radaljska Banja"

Instalisana snaga elektrane je 250kW. Generator je trofazni-samopobudni proizvođača "Siemens" nazivne snage 350 kVA.Turbina je tipa "Banki"  proizvođača "Ossberger". Neto pad elektrane je 75,35m sa maksimalnim protokom od 400 l/s. Prosečna godišnja proizvodnja za period 1995 - 2017 godine iznosi 5 miliona kilovat časova električne energije.

 

Fotonaponska elektrana "Brana Lazići"

Fotonaponska elektrana "Brana Lazići" je snage 330 kilovata. Prvih 110 kilovata pušteno je na mrežu 2016. godine, a ostalih 220 kilovata naredne godine. Za 15 meseci, od oktobra 2016 do decembra 2017 proizvela je  478.553 kWh električne energije.

 Top