Planiranje-i-razvoj

​​​​​

Rehabilitacija HE Zvornik" 2020

Projekat „Revitalizacija HE Zvornik“ četvrti je po redu u Ogranku „Drinsko-Limske HE“  u poslednjih 14 godina.  U navedenom periodu uspešno su završene revitalizacije Reverzibilne HE „Bajina Bašta“, HE „Elektromorava“ (2 hidroelektrane) i revitalizacija HE „Bajina Bašta“.

Agregati HE Zvornik“ neprekidno rade već 60 godina (poslednji agregat je pušten u rad još 1955. godine).  Projektom „Revitalizacija HE Zvornik“, izvršena je kompletna zamena: turbinske opreme, turbinske regulacije, sistema rashladne vode, sistema komprimovanog vazduha, generatora sa pobudnim sistemima, blok transformatora, opreme generatorskog napona, opreme 110kV razvodnog postrojenja i sistema za upravljanje i sistema električnih zaštita hidroelektrane.

Nakon revitalizacije ukupna instalisana snaga agregata iznosi 124 MW, što je za 30% više u odnosu na prethodno instalisanu snagu koja iznosi 96 MW. Ovo je praktično povećanje instalisane snage za snagu jednog agregata.

Revitalizacijom se doprinelo većoj proizvodnji električne energije, manjim troškovima održavanja i produženju  životnog veka ove hidroelektrane za novih 40 godina.

Očekivano povećanje proizvodnje električne energije ove hidroelektrane na godišnjem nivou iznosiće i do 15% ili oko 70 miliona kilovat-sati.

U oktobru 2010. godine sklopljen je Sporazum o zajmu za finansiranje revitalizacije HE Zvornik“ između nemačke „KfW Bank“ i  Elektroprivrede Srbije na iznos od 70 miliona evra, namenjenih revitalizaciji glavne elektromašinske opreme elektrane.

Ugovor za realizaciju projekta potpisan je sa izvođačem „Voith Hydro“ 30.07.2013. godine na iznos od 63.149.355,00 evra. Ugovor je stupio na snagu 03.03.2014. godine, a revitalizacija prvog agregata počela je u oktobru 2015. godine.

​Do početka 2018. Godine završena je revitalizacija agregata broj  1 i broj 2 i započeti su radovi na revitalizaciji agregata broj 3, a u 2020. godini završena je kompletna revitalizacija radovima na četvrtom agregatu.

Važno je istaći i učešće domaćih firmi na ovom projektu. Naime, glavni izvođač „Voith Hydro“ na poslovima demontaže postojeće opreme, montaži nove opreme i pomoćnih sistema, izvođenju građevinskih radova, kao i za isporuku i ugradnju sistema za rashladnu vodu i sistema za upravljanje elektranom, angažovao je veliki broj firmi iz naše zemlje, „Elnos Banjaluka“, „Goša montaža“, „Institut Mihailo Pupin“, „Dijamant Beograd“, „Jadran Beograd“ i druge. Vrednost radova koje izvode domaće firme na ovom projektu iznosi 17 miliona evra.


Izgradnja fotonaponske elektrane u Zaovinama „Brana Lazići“ 2016

Projekat izgradnje fotonaponske elektrane „Brana Lazići“ snage 330 kW započet je u junu 2015. godine formiranjem stručnog tima „Drinsko-Limske HE“. Odabir lokacije i izrada idejnog projekta završeni su početkm 2016. godine. Institut „Mihajilo Pupin-Automatika“ izradio je tehničku i projektnu dokumentaciju. Radovi na izgradnji fotonaponske elektrane realizovani su u tri faze. U prvoj fazi nabavljena je srednjenaponska oprema za priključenje elektrane, kao i razvod jednosmernog napajanja za buduću procesnu opremu. Građevinska služba HE „Bajina Bašta“ izvršila je izgradnju novog objekta za smeštaj opreme, adaptaciju terena za postavljanje panela, služba mašinskog održavanja je izradila i postavila čelične konstrukcije za panele, a služba elektroodržavanja izvršila je ugradnju i puštanje u rad srednjenaponske opreme radi omogućenja priključenja nove opreme na postojeću infrastrukturu. 

U okviru druge faze, izvršena je nabavka, ugradanja i puštanje u rad panela, invertora i procesne opreme radi realizacije prvih 110 kW.

U sledećoj, trećoj, fazi završena je izgradnja infrastrukture, konstrukcija, nabavka preostale opreme i pušteno u rad preostalih 220 kW.

Fotonaponska elektrana „Brana Lazići“ u toku 2017. godine proizvela je 388.788 kWh električne energije, što je ostvarenje plana od 102% u odnosu od planiranih 381.600 kWh. Za 15 meseci, od oktobra 2016, kada je u rad pušteno prvih 110 kilovata, do decembra 2017. od kada su na mreži i preostalih 220 kilovata, proizvela je  478.553 kWh električne energije.

 

Zamena turbinskih regulatora na oba agregata u RHE Bajina Bašta 2016

Zbog problema na elektronskom delu regulatora agregata u RHE „Bajina Bašta“, izazvanih starošću i otkazivanjem pojedinih elektronskih komponenti, smanjila se pouzdanost upravljanja radom agregata. Zbog toga je doneta odluka da se zamene elektronski delovi regulatora. Ovom kapitalnom investicijom postignuto da je održavanje tog dela minimalno,  a vreme pregleda turbinskih regulatora u toku remonta znatno je skraćeno, jer je umesto mehaničkog, ugrađen električni logički kontroler koji ima mogućnost neprekidne samodijagnostike, pri čemu upravljački sistem vidi kakvo je stanje regulacije. Novi turbinski regulatori pokazali su se kao  veoma pouzdani u predhodne dve godine (2017 i 2018) i opravdali investiciju vrednu preko dva miliona evra.


Izgradnja dodatnog agregata u HE Međuvršje“ 2013-2014

Da bi se iskoristio celokupan potencijal Zapadne Morave u periodima malih dotoka, projektovan je i ugrađen dodatni A-3 agregat u HE „Međuvršje“.

Dodatni agregat A3 snage 620 kW, smešten je u turbinskom prostoru mašinske zgrade u neposrednoj blizini A-1 agregata. Dodatni agregat se sastoji od horizontalne Francis turbine, horizontalnog sinhronog generatora sa zamajcem, predturbinskog i difuzorskog zatvarača, dovodnog cevovoda 1100 mm, odvodnog cevovoda 900 mm, pomoćnih sistema idr.

Montaža A-3 agregata počela je 11.07.2013. godine, a agregat je zvanično pušten u rad 08.03.2014. godine.

Ugradnjom dodatnog A-3 agregata u HE „Međuvršje“ postiglo se potpuno iskorišćenje vodnog potencijala, pogotovu u letnjem perodu malih dotoka, tako da nema prelivanja vode za biološki minimum kada agregati stoje i povećanje proizvodnje u HE „Međuvršje“.

Proizvedena električna energija se koristi za napajanje potroša sopstvene potrošnje a višak energije se predaje na 35kV mrežu.


Rehabilitacija HE Bajina Bašta" 2009-2013

Odluke o revitalizaciji HE Bajina Bašta“ doneo je  tadašnji Upravni odbor Elektroprivrede Srbije 2005 i 2007. godine. Nakon sprovedene tenderske procedure, u novembru 2007. godine, potpisan je ugovor sa izvođačem radova „VATECH HYDRO“. 

Realizacija projekta počela je 01.06.2009. godine radovima na revitalizaciji agrehata H1 a završena je u septembru 2013. godine započinjanjem garantnog perioda za agregat H4.

Rehabilitacija „HE Bajina Bašta“ obuhvatila je kompletnu opremu sva četiri agregata.

Glavni efekti revitalizacije HE Bajina Bašta

•             Povećanje nominalne snage agregata sa 91 MW na 105.6 MW

•             Povećanje snage elektrane sa 364 MW na 420 MW

•             Povećanje godišnje proizvodnje za prosečno 40 GWh

•             Povećanje maksimalnog protoka kroz turbine sa 644 m3/sek na 700 m3/sek

•             Povećanje stepena korisnog dejstva agregata sa 0.9323 na 0.943345,

•             Smanjenje prosečne potrošnje vode po kWh proizvedene energije sa 6.37 m3/ kWh na 5.89 m3/ kWh,

•             Smanjenje prelivene energije za prosečno 1.5% na godišnjem nivou,

•             Pouzdaniji rad agregata i smanjenje neraspoloživosti (manji broj ispada, skraćenje remonata),

•             Smanjenje troškova održavanja,

•             Povećana fleksibilnost rada agregata u sekundarnoj regulaciji.

Ukupna vrednost ove investicije iznosi približno 78.000.000,00 evra. Deo ove sume od 30.000.000,00 evra finansiran je iz kredita „KfW Bank“, a deo od 48.000.000,00 iz sopstvenih sredstava Elektroprivrede Srbije.

Završetak projekta rehabilitacije HE Bajina Bašta“ označava početak novog životnog ciklusa ove elektrane.


Rehabilitacija sopstvene potrošnje HE Bajina Bašta" 2008-2010

U sklopu projekta revitalizacije i modernizacije HE „Bajina Bašta“ i kao preduslov za revitalizaciju agregata izgrađeno je potpuno novo postrojenje sopstvene potrošnje koje obuhvata: nove transformatore sopstvene potrošnje, nov dizel agregat, nova razvodna postrojenja 10 kV i 35 kV, nov glavni razvod 0,4 kV kao kompletno nove ormane podrazvoda, nov sistem upravljanja sopstvenom potrošnjom koji je uklopljen u nov sistem upravljanja agregatima, zamenu svih kablova i kablovskog pribora.

Rehabilitacija sopstvene potrošnje HE „Bajina Bašta“ finansirana je sopstvenim sredstvima EPS. Oprema je nabavljena putem javnih nabavki, a kompletne radove je izvela HE "Bajina Bašta".


Rehabilitacija HE Ovčar Banja" i HE Međuvršje" 2008-2010

HE Ovčar Banja“ i HE Međuvršje“ koje su u sastavu Ogranka HE Elektromorava“ Čačak, prve su elektrane u Elektroprivredi Srbije u kojima je revitalizovana elektromašinska oprema. Odluku o revitalizaciji doneo je upravni odbor JP EPS, a potvrdila ga je Vlada Republike Srbije 26. jula 2006. godine.

Prethodna kompleksna ispitivanja na opremi uradili su „Mašinski fakultet“ Beograd i Institut „Jaroslav Černi“ Beograd. Projektnu i tendersku dokumentaciju uradio je „Energoprojekt Hidroinženjaring“ Beograd.

Isporučioci opreme bili su „ATB – Sever“ Subotica sa podizvođačem „ANDINO“ Francuska, za turbinu i generator, „ABS-Minel“ Beograd za opremu razvodnog postrojenja, blok transformatore, sopstvenu potrošnju i ostalu naponsku elektroopremu, Institut „Mihailo Pupin“ Beograd za opremu upravljanja i zaštite; Institut „Nikola Tesla“ Beograd za pobudni sistem, ispravljače i invertore.

Radovi na terenu počeli su 18.05.2008. godine  u Ovčar Banji, a završeni 19.12.2010.god u Međuvršju.

Radovi su izvođeni sukcesivno elektrana po elektrana, odnosno agregat po agregat. Obim radova na revitalizaciji bio je veliki. Zamenjeno je oko 95% elektromašinske opreme turbine i generatora, dok je ostala elektrooprema u potpunosti zamenjena.

Ukupna vrednost ove investicije računajući i druge radove koji nisu obuhvaćeni ovim ugovorima iznosi približno 13.500.000,00 evra.

Novim dizajnom Kaplan turbina svi agregati sada imaju po 5 lopatica radnog kola. Povećanjem prečnika radnih kola (A-1 agregata za 70mm, A-2 agregata za 100 mm), protok kroz A-1 turbine sa 15 m3/s povećan je na 19,5 m3/s, dok je kroz A-2 turbine sa 25 m3/s povećan na 30 m3/s, što je direktno uticalo na povećanje snage elektrana, tako da je revitalizacijom ukupna snaga HE Elektromorava" povećana za cca 25, sa 13 na 17 MW.

Revitalizacijom HE Elektromorava“ omogućen novi životni vek elektrana, povećana ukupna snagai proizvodnja elektrana, smanjeni troškovi održavanja.


Rehabilitacija RHE Bajina Bašta" 2003-2004

Rehabilitacija, veliki remont, proizvodnih agregata ​RHE Bajina Bašta" obavljen je sredstvima iz donacije Vlade Japana u iznosu od 12 miliona dolara. Vitalni delovi, radna kola, generator, nisu menjani. Zamenjeni su samo habajući delovi čime je pouzdanost elektrane podignuta na znatno viši nivo a radni vek produžen za 10 do 15 godina. Opremu i stručni nadzor dala je japanska kompanija „TOSHIBA“ a radove su izvodile domaće firme, „GOŠA Montaža“ Smederevska Palanka i „SEVER“ – Subotica.


Plan saradnje sa zainteresovanim stranama JP EPS "Ogranak Drinsko-Limske hidroelektrane"​
Top