Politika kvaliteta

​​​​​

 

Ogranak „Drinsko-Limske HE", Bajina Bašta, kao organizacija koja se bavi proizvodnjom i isporukom električne energije, opredelila se da svoj poslovni uspeh i razvoj kontinuirano zasniva na kvalitetu proizvoda, zaštiti životne sredine, zdravlju i bezbednosti na radu, bezbednosti informacija i od nedavno na efikasnom upravljanju energijom u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda, što dokazuje i posedovanjem sertifikata iz ovih oblasti.

 

Ogranak „Drinsko-Limske HE" su prvobitno sertifikovane od strane SGS, Zurich, Swittzerland, i to za standarde: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007 od 18.12.2009., a sertifikat iz oblasti bezbednosti informacija ISO/IEC 27001:2005 od 09.01.2012.

 

Kao organizacija koja se bavi poboljšanjem i razvojem  integrisanog sistema menadžmenta, sredinom 2018.godine prepoznata je potreba za uspostavljanjem i sertifikacijom  sistema menadžmenta energetskom efikasnošću, prema standardu ISO 50001:2018.

 

Politika IMS-a se redovno saopštava, preispituje, a po potrebi i ažurira. Usaglašena je sa misijom i vizijom organizacije, čiji je glavni cilj potpuno zadovoljavanje potreba privrede i stanovništva na konzumnom području za električnom energijom.

 

Integrisan sistem menadžmenta(IMS) u Ogranku „Drinsko-Limske hidroelektrane“ veoma dobro funkcioniše, pre svega zahvaljujući zalaganju i posvećenosti najvišeg rukovodstva i što je  najbitnije uključivanjem radnika svih nivoa i funkcija koji se stimulišu i podstiču da aktivno učestvuju u ostvarenju postavljenih ciljeva IMS-a. Primenom procesnog pristupa postiže se stalno poboljšanje IMS-a.

 

Ogranak „Drinsko Limske HE“ prati i preispituje informacije, očekivanja i zahteve zainteresovanih strana koje su relevantne za sistem menadžmenta kvalitetom proizvoda i usluga, zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu, bezbednosti informacija i upravljanja energijom i utvrđuje koje od ovih potreba i očekivanja postaju obaveza Ogranka „Drinsko Limskih HE“ za usklađivanje sa njima.

 

U skladu sa izmenama koje su godinama sprovođene u standardima Ogranka „Drinsko-Limske HE" su izvršile tranziciju na najnovije verzije (ISO 9001:2015, ISO 14001:2018, ISO 45001:2015, ISO 27001:2013 i ISO 50001:2018), što dokazuju i sertifikatima.

 

                                                                   

 

Politika integrisanog sistema menadžmenta Ogranka DLHE

 

Politika kvaliteta, zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu, bezbednosti informacija i upravljanja energijom

 

Ciljevi integrisanog sistema menadžmenta Ogranka DLHE

 

Ciljevi kvaliteta, zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu, bezbednosti informacija i upravljanja energijom

 

Plan saradnje sa zainteresovanim stranama

 

Ogranak DLHE je napravio ovaj Plan saradnje sa zainteresovanim stranama sa ciljem unapređenja saradnje sa pojedincima, zajednicama, organizacijama i institucijama koje mogu biti pod uticajem aktivnosti Ogranka, koje su zainteresovane za ove aktivnosti ili mogu uticati na njih. U Planu je opisan i način na koji se zainteresovane strane mogu obratiti predstavnicima Ogranka DLHE sa svojim pitanjima i predstavkama u vezi aktivnosti Ogranka. Ogranak će pratiti sprovođenje Plana i povremeno ga ažurirati ubacivanjem novih podataka i planiranim aktivnostima

 

 

 

 

 

 

 

 

Sertifikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018

 

AD EPS Beograd Ogranak „Drinsko-Limske HE" je  postojeći sistem menadžmenta kvalitetom, sistem upravljanja zaštitom životne sredine  i sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu (nekadašnji OHSAS 18001:2007) uskladio sa aktuelnim  zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 što je proverom 17.08.2018.i 19.12.2019. godine potvrđeno od strane SGS, Zurich, Swittzerland.

Time se uspešno i u kontinuitetu nastavlja sa aktivnostima na primeni i unapređenju sistema menadžmenta kvalitetom,  sistema upravljanja zaštitom životne sredine  i sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu, prvobitno uvedenih  18.12.2009.godine, kao i na njihovoj integraciji sa ostalim standardima u okviru integrisanog sistema menadžmenta (IMS)  u Ogranku „Drinsko-Limske HE". Od 2021. sertifikaciju ova tri standarda preuzela je da sprovodi nova sertifikaciona kuća, Bureau Veritas, Paris, France.

​​

 

 

 

 

 

 

Sertifikat ISO 50001:2018

 

AD EPS Beograd Ogranak „Drinsko-Limske HE" je postojećem integrisanom sistemu menadžmenta  dodao još jedan za ovu struku značajan standard, sistem upravljanja energijom ISO 50001:2018, koji je sertifikovan 22.01.2020. od strane SGS, Zurich, Swittzerland. Od 2023. godine sprovođenje sertifikacije ovog standarda preuzela je nova sertifikaciona kuća Bureau Veritas, Paris, France


 


 

Top