Čvrsta veza struke i nauke za razvoj EPS-a

12.10.2022.
Odluke o formiranju Stručnog i Naučnog saveta

 

Saradnja struke i nauke u vreme energetske tranzicije, a posebno u vreme aktuelne najveće energetske krize, preko je potrebna za ceo elektroenergetski sektor, a posebno za „Elektroprivredu Srbije“. U prethodnom periodu urađen je niz priprema i danas je Miroslav Tomašević, v. d. direktora JP EPS, doneo odluku o obrazovanju i načinu rada Stručnog saveta JP EPS i stručnih tela tog saveta, kao i odluku o formiranju Naučnog saveta EPS. Rad ta dva tela je osnov za čvršće povezivanje struke i nauke, kao i za primenu inovativnih rešenja, što je veoma značajno za strateški razvoj EPS-a.

Stručni savet je stalno savetodavno telo direktora JP EPS koje razmatra opravdanost i prihvatljivost studija, projekata, investiciono-tehničke dokumentacije... Stalni članovi stručnog saveta su izvršni direktori JP EPS, pomoćnici i savetnici direktora JP EPS. Pridruženi članovi Stručnog saveta će biti, po potrebi, i drugi zaposleni u EPS, ali i oni koji nisu u radnom odnosu u EPS, a svojim visokostručnim znanjem, iskustvom, profesionalnim autoritetom i priznatim rezultatima mogu na najbolji način da doprinesu ostvarenju poslovnih ciljeva. Stručni savet ima i uže organizacione celine zadužene za pojedine oblasti i to su poslovni savet, pravni savet, ekonomsko-finansijski savet, tehničko-tehnološki savet, kao i savet za strateški i tržišni razvoj.

Naučni savet EPS razmatraće i predlagati primenu savremenih naučnih dostignuća za intenzivan i dinamičan razvoj EPS kako bi se ostvarili uslovi za povećanje učešća obnovljivih izvora u energetskom portfelju EPS i realizaciju strategije razvoja energetike. U ovom savetu biće zaposleni koji su stekli ili stiču naučna zvanja u naučnim ustanovama, kao i stručnjaci koji ne rade u EPS, ali koji svojim znanjem i naučnim rezultatima u institucijama nacionalnog značaja, naučnim institutima i visokoškolskim ustanovama mogu dati doprinos u kreiranju i realizaciji programa i planova za razvoj i ostvarenje strateških ciljeva EPS. Rad Naučnog saveta organizovaće se kroz uže organizacione delove - interni naučni savet, eksterni naučni savet i naučni odbor za inovativna rešenja.

Врх