Политика квалитета

​​​​​​​​

Огранак „Дринско-Лимске ХЕ", Бајина Башта, као организација која се бави производњом и испоруком електричне енергије, определила се да свој пословни успех и развој континуирано заснива на квалитету производа, заштити животне средине, здрављу и безбедности на раду, безбедности информација и од недавно на ефикасном управљању енергијом у складу са захтевима међународних стандарда, што доказује и поседовањем сертификата из ових области. 
Огранак „Дринско-Лимске ХЕ" је првобитно сертификован од стране SGS, Zurich, Switzerland, и то за стандарде: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 од 18.12.2009., а сертификат из области безбедности информација ISO/IEC 27001:2005 је стекао 09.01.2012.  
Као организација која се бави побољшањем и развојем  интегрисаног система менаџмента, средином 2018.године препозната је потреба за успостављањем и сертификацијом  система менаџмента енергетском ефикасношћу, према стандарду ISO 50001:2018. 
Политика ИМС-а се редовно саопштава, преиспитује, а по потреби и ажурира. Усаглашена је са мисијом и визијом организације, чији је главни циљ потпуно задовољавање потреба привреде и становништва на конзумном подручју за електричном енергијом.
  
Интегрисан систем менаџмента(ИМС) у Огранку „Дринско-Лимске хидроелектране“ веома добро функционише, пре свега захваљујући залагању и посвећености највишег руководства и што је  најбитније укључивањем радника свих нивоа и функција који се стимулишу и подстичу да активно учествују у остварењу постављених циљева ИМС-а. Применом процесног приступа постиже се стално побољшање ИМС-а.
 
Огранак „Дринско Лимске ХЕ“ прати и преиспитује информације, очекивања и захтеве заинтересованих страна које су релевантне за систем менаџмента квалитетом производа и услуга, заштите животне средине, здравља и безбедности на раду, безбедности информација и управљања енергијом и утврђује које од ових потреба и очекивања постају обавеза Огранка „Дринско Лимских ХЕ“ за усклађивање са њима.  
У складу са изменама које су годинама спровођене у стандардима Огранка „Дринско-Лимске ХЕ" су извршиле транзицију на најновије верзије (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013 и ISO 50001:2018), што доказују и сертификатима.​

 
​​​ 

Политика интегрисаног система менаџмента Огранака ДЛХЕ

 

Политика квалитета, заштите животне средине, здравља и безбедности на раду, безбедности информација и управљања енергијом​
​ ​ ​

Циљеви интегрисаног система менаџмента Огранка ДЛХЕ

 

Циљеви квалитета, заштите животне средине, здравља и безбедности на раду, безбедности информација и управљања енергијом​

 

​ ​ ​

План сарадње са заинтересованим странама

 

Огранак ДЛХЕ је направио овај План сарадње са заинтересованим странама са циљем унапређења сарадње са појединцима, заједницама, организацијама и институцијама које могу бити под утицајем активности Огранка, које су заинтересоване за ове активности или могу утицати на њих. У Плану је описан и начин на који се заинтересоване стране могу обратити представницима Огранка ДЛХЕ са својим питањима и представкама у вези активности Огранка. Огранак ће пратити спровођење Плана и повремено га ажурирати убацивањем нових података и планираним активностима

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISО 45001:2018

 

ЕПС АД Београд,  Огранак „Дринско-Лимске ХЕ" је  постојећи систем менаџмента квалитетом, систем управљања заштитом животне средине  и систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду (некадашњи OHSAS 18001:2007) ускладио са актуелним  захтевима стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 што је провером 17.08.2018.и 19.12.2019. године потврђено од стране SGS, Zurich, Swittzеrlаnd

Тиме се успешно и у континуитету наставља са активностима на примени и унапређењу система менаџмента квалитетом,  систем управљања заштитом животне средине  и систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду, првобитно уведених  18.12.2009.године, као и на њиховој интеграцији са осталим стандардима у оквиру интегрисаног система менаџмента (ИМС)  у Огранку „Дринско-Лимске ХЕ". Од 2021. сертификацију ова три стандарда преузела је да спроводи  сертификациона кућа, Bureau Veritas, Paris, France


 


CERT-ISO 50001-DRINSKO LIMSKE SRB_Page_2.jpg 


 


 


 


 

Сертификат ISО 50001:2018

 

ЕПС АД Београд, Огранак „Дринско-Лимске ХЕ" је постојећем интегрисаном систему менаџмента  додао још један за ову струку значајан стандард, систем управљања енергијом ISО 50001:2018, први пут сертификован 22.01.2020. од стране SGS, Zurich, Swittzеrlаnd. Од 2023.ресертификацију овог стандарда преузела је да спроводи нова сертификациона кућа Bureau Veritas, Paris, France.​
Top