РХЕ Бајина Башта

​Реверзибилна хидроелектрана „Бајина Башта“ ја акумулационо – деривационо постројење чија се горња акумулација налази у долини реке Бели Рзав, док доњу акумулацију чини акумулационо језеро постојеће ХЕ „Бајина Башта“.

1976. године приступило се реализацији пројекта да се вишак воде реке Дрине, који дотиче у акумулацију језера Перућац,  ускладишти у нову акумулацију на Тари. Акумулација реверзибилне хидроелектране формирала се у кориту реке Бели Рзав, изградњом насутих брана у кањону и на превоју са леве стране реке. Веза између горње и доње акумулације остварена је доводно – одводним системом, у чијем склопу је машинска зграда опремљена са две пумпе – турбине, односно два мотор – генератора. Доводно – одводни систем чине подземни објекти: доња улазно-излазна грађевина, доњи цевовод, машинска зграда и горња улазно-излазна грађевина. Доњи цевовод у оквиру система РХЕ има двојаку функцију - у пумпном режиму служи као усисна цев којом се вода узима из доње акумулације, док у турбинском режиму представља продужетак сифонских цеви из машинске зграде, којима се вода враћа у доњу акумулацију.

Брана у кањону реке Бели Рзав изграђена је од ваљаног камена са централним глиненим језгром. Висина бране износи 125 м изнад корита реке, дужина у круни јој је 218 м, а ширина круне 10 м. У темељу бране, опточни тунел је претворен у темељни испуст уградњом цевовода пречника 1.800 мм са затварачима.

Брана на превоју, изгађена је од каменог насипа са централним глиненим језгром. Висина бране износи 45м, дубина у круни 317м, а ширина круне је 6м. Укупна запремина уграђених материјала (камена, шљунка, глине) износи скоро 1.500.000м3.

Реверзибилна електрана пуштена је у рад 27. новембра 1982. године.

Реверзибилно постројење ХЕ Бајина Башта (1976 – 1982) састоји се из следећих објеката:

• Бране Лазићи​ коју практично чине две бране у кањону и на превоју

• Доводно – одводног тунела дужине око 8км, пречника 6,3м,

• Водостана висине 141 m са водостанским затварачем,

• Косог цевовода дужине 738 м и пречника 4,8/м,

• Хоризонталног цевовода дужине 700 и 314 м и пречника 4,2 и 7,0/ м респективно,

• Машинске зграде са  турбином/пумпом тј. генератор/моторима и помоћном опремом

• Централне команде ХЕ и РХЕ „Бајина Башта“

Доводно – одводни деривациони систем РХЕ  „Б.Башта“ је укупне дужине 9 750 m.

Основна намена РХЕ „Бајина Башта“  у електроенергеском систему Републике Србије је :

  1. Производња вршне снаге и енергије,
  2. Покривање шпицева (максимума) дневног дијаграма оптерећења,
  3. Покривање сезонских мањкова енергије у сучном периоду године,
  4. Боље коришћење термоелектрана и  преливене енергије хидроелектрана (потрошња енергије у пумпном раду),
  5. Заштита низводног подручја од плављења због предпражњења ХЕ  „Бајина Башта“,
  6. Повећање минималних протицаја средње и доње Дрине,
  7. Секундарана регулација фреквенце ЕЕ Републике Србије.

 
Top