Производња

​​​​​​

У оквиру Огранка „Дринско-Лимске ХЕ“ послују четири Oрганизационе целине са девет хидроелектрана.

„Хидроелектране Бајина Башта“ са две хидроелектране: ХЕ „Бајина Башта“ и РХЕ „Бајина Башта“

 „Лимске ХЕ“ са четири хидроелектране: ХЕ „Бистрица“, ХЕ „Потпећ“, ХЕ  „Увац“ и ХЕ „Kокин Брод“

 Хидроелектрана „Зворник“

 ХЕ „Електроморава“ са две хидроелектране: ХЕ „Међувршје“ и ХЕ „Овчар Бања“.

У девет хидроелектрана инсталисано је 23 агрегата укупне снаге 1372 MW чија је просечна годишња производња 3.295 GWh.

 У оквиру Огранка су и  две мале хидроелектране: „Радаљска Бања“ и „Врело“, као и једна фотонапонска електрана у Заовинама „Брана Лазићи“.

Укупан енергетски садржај акумулација износи 451,8 GWh.


ХЕ Бајина Башта“

Снага 420 MW

Просечна годишња производња 1.522 GWh


РХЕ Бајина Башта

Снага 614 MW

Просечна годишња производња 630 GWh


ХЕ Зворник

Снага 124 MW

Просечна годишња производња 460 GWh


ХЕ Бистрица

Снага 102 MW

Просечна годишња производња 300 GWh


ХЕ ​Потпећ

Снага 51 MW

Просечна годишња производња 188 GWh


ХЕ Кокин Брод

Снага 22 MW

Просечна годишња производња 68 GWh


ХЕ Увац

Снага 36 MW

Просечна годишња производња 59 GWh


ХЕ Међувршје

Снага 10 MW

Просечна годишња производња 36 GWh


ХЕ Овчар Бања

Снага 8 MW

Просечна годишња производња 32 GWhTop