Производни капацитети

​​​​​​​​​​​​

Хидроелектранa Бајина Башта

У Хидроелектрани „Бајина Башта“ инсталисана су 4 агрегата појединачне  снаге 105 мегавата који годишње у просеку произведу 1.522 гигават сати електричне енергије. Турбине су инсталисане снаге 109 мегавата са 136,36 обртаја у минуту. Генератори су активне снаге 105.6 мегавата. Блок трансформатор је номиналне снаге од 112 мегаволт ампера. Укупна запремина акумулације је 345 кубних хектометара, површина слива је 15.308 км2. Корисни енергетски садржај акумулације је 218 кубних хектометара или  30 милиона киловат часова електричне енергије, инсталисани проток је 4 x 173 кубна метра у секунди на називном паду од 66 метара.


Реверзибилна хидроелектрана Бајина Башта

Максимална снага електране у генераторском режиму је 614 мегавата са могућом просечном годишњом производњом 630 GWh. Максимална улазна снага у пумпном режиму је 620 мегавата. Турбине имају инсталисану снагу од 310 мегавата по агрегату са 428 обртаја у минуту, а генератори од 315 мегаволт ампера по агрегату. Блок трансформатори су номиналне снаге 2 x 160 мегаволт ампера по агрегату, а преносни однос је 242/11 киловолти. Корисни енергетски садржај акумулације је 150 кубних хектометара или 194 милиона киловат часова електричне енергије.


ХЕ Бистрица

У машинској згради смештене су две турбине са вертикалном осовином, турбинским звонастим затварачем, помоћним табластим затварачем на одводу, регулаторима брзине и притиска и генераторима директно повезаних на њих, снаге 102 мегавата. Према основној шеми електране изабрана су два трофазна блок – трансформатора снаге по 54 мегаватампера, напона 10,5/242 киловолти.

Просечна годишња производња јe 300 гигават сати електричне енергије.

Бруто запремина акумулације Радоиња је 7.600.000 м3, а протеже се око 12 км дуж Увца, све до узводне ХЕ Кокин Брод.

​ 

ХЕ Кокин Брод

Хидроелектрана Кокин Брод је прибранског типа, висине 83 м и дужине 1.208 м, снаге 22 мегавата са укупним инсталисаним протоком од 43 кубна метра у секунди. Турбина ради са 375 обртаја у минути. Укупна запремина акумулације је 250 милиона кубних метара, а корисна запремина 210 милиона кубних метара са максималним енергетским садржајем акумулације од 250 гигават часова, на систему Кокин Брод-Бистрица. Просечна годишња производња је 68 гигават сати електричне енергије.


ХЕ Увац

Снага ове деривационе хидроелектране је 36 мегавата са укупним инсталисаним протоком од 43 кубна метра у секунди. Просечна годишња производња износи 59 гигават сати електричне енергије.

Турбина ради на 300 обртаја у минуте док је генератор активне снаге 36 мегавата. Укупна запремина акумулације је 210 милиона кубних метара а максимални енергетски садржај је 32 гигават часова.

 

ХЕ Потпећ

Типа прибранске, „Хидроелектрана Потпећ“ има снагу од 51 мегавата са инсталисаним протоком од 165 кубних метара у секунди. Турбине имају 187,5 обртаја у минуту. Уграђена су три агрегата од по 17 мегавата, средње годишње производње око 188 гигават сати електричне енергије. Осим своје основне електропривредне делатности, „ХЕ Потпећ“ има и задатак да обезбеђује континуитет протицаја воде низводно кроз насељена места, а акумулација има укупну запремину од 25 милиона кубних метара.

 

ХЕ Зворник

У брану ХЕ Зворник" уграђена су четири агрегата, распоређени по два у свакој од машинских зграда, са обе стране реке. Почетна инсталисана снага сваког агрегата, који се састоји од по једне турбине и генератора, износила је по 22,4 мегавата, што је давало укупну снагу од 86,6 мегавата. Након завршене ревитализације, снага електране је 124 мегавата.

За 60 година рада, ХЕ „Зворник“ произвела је преко 27 милијарди киловат сати електричне енергије, а просечна годишња производња износи 460 гигават сати електричне енергије.
Турбине су типа Каплан са вертикалним вратилом јачине од по 30,400 КС, генератори су вертикални са ваздушним хлађењем.
Изградњом бране, на Дрини се формирало вештачко језеро, дугачко око 25 километара, од Малог Зворника до Велике Реке

 

ХЕ Овчар Бања

„ Хидроелектрана Овчар Бања​, пре ревитализације имала је снагу од 6 мегавата, а инсталисана снага турбина после ревитализације износи 3 и 5 мегавата. Тип је проточне деривационе хидроелектране, са укупним инсталисаним протоком од 40 кубних метара у секунди, док је пројектована запремина акумулације 3 милиона кубних метара.


ХЕ Међувршје

Хидроелектрана Међувршје​ је проточног типа, која је пре ревитализације, имала снагу од 7 мегавата, са инсталисаним протоком од 40 кубних метара у секунди. Инсталисана снага турбина после ревитализације износи 10 мегавата, а снага трећег агрегата који је уграђен 2014. износи 600 киловата. Снага електране је 10 мегавата. Пројектована запремина акумулације је 18 милиона кубних метара, а просечна годишња производња ,,ХЕ Овчар Бања" и ,,ХЕ Међувршје" износи 68 гигават сати електричне енергије. 

 

Мала ХЕ Врело

У згради је смештен један агрегат снаге 90 кW са „Францис“ турбином, производње„Ganc Danubius Budapest“ и асинхроним генератором производње „Север“, Суботица. Просечна годишња производња је око 250 хиљада киловат часова електричне енергије са просечним годишњим часовима рада агрегата на мрежи око 6.500.

 

Мала ХЕ Радаљска Бања

Инсталисана снага електране је 250 kW. Генератор је трофазни-самопобудни произвођача „Siemens“ називне снаге 350 кVА.Турбина је типа „Banki“  произвођача „Ossberger“. Нето пад електране је 75,35м са максималним протоком од 400 l/s. Просечна годишња производња за период 1995 - 2017 године износи 5 милиона киловат часова електричне енергије.

 

Фотонапонска електрана Брана Лазићи 

Фотонапонска електрана „Брана Лазићи“ је снаге 330 киловата. Првих 110 киловата пуштено је на мрежу 2016. године, а осталих 220 киловата наредне године. За 15 месеци, од октобра 2016 до децембра 2017 произвела је  478.553 kWh електричне енергије.

 
Top