Projekti

Realizacija Plana zaštite i unapređenja stanja životne sredine sinhronizovana je sa realizacijom planova investicija, održavanja i naučnoistraživačkog rada, a potrebna finansijska sredstva su u okviru navedenih planova.


Na nivou JP EPS


Izrada strategije i politike zaštite životne sredine; optimizacija smanjenja ukupne emisije štetnih materija iz termoenergetskih objekata JP EPS; projekti za uvođenje novih tehnologija za smanjenje uticaja na životnu sredinu; praćenje razvoja domaće i strane regulative koja se odnosi na pitanje zaštite životne sredine; izrada katastra zagađivača vazduha, voda, zemljišta i otpada; uvođenje integralnog sistema za kontinuirani monitoring stanja životne sredine; unapređenje organizacije i sistema upravljanja zaštitom životne sredine u kompaniji; rešavanje problema opasnih i toksičnih materija kao i korišćenja otpadnih i nus produkata, koji nastaju pri radu postrojenja, kao sekundarne sirovine; na nivou Javnog preduzeća u narednom periodu će se realizovati i projekat „Razvoj sistema za upravljanje zaštitom životne sredine“, kao i sagledavanje i ostvarenja dodatnih finansijskih efekata na ime smanjenja emisija CO2 iz energetskih objekata JP EPS.

Obrazac za pritužbe javnosti

U cilju unapređenja saradnje JP EPS sa zainteresovanim stranama obaveštavamo Vas da je  Služba za internu regulativu i odnose sa regulatornim telima i zainteresovanim stranama otvorila nalog (predstavke@eps.rs).  Ukoliko ste i Vi zainteresovana strana putem ovog naloga možete podneti Vašu predstavku (molbe, žalbe, zahteve, prigovore, pohvale i dr) u slobodnoj formi  ili na dostupnom „Obrascu za pritužbe javnosti

Procena stanja životne sredine i socijalnih pitanja za EBRD - Netehnički sažetak

Plan saradnje zainteresovanih strana na korporativnom nivou   (english version)

Izveštaj 2014

Korporativni okvir za raseljavanje

Proizvodnja i prerada uglja


Razvoj i uvođenje novih tehnologija selektivnog otkopavanja povlatnih slojeva (korišćenje materijala povlatnih i podinskih slojeva kao nemetaličnih mineralnih sirovina); rekultivacija odlagališta jalovine; zaštite režima i kvaliteta podzemnih i površinskih voda i zemljišta u okolini rudnika; zaštite okoline od emisije (gasova, prašine i buke), zaštite u preradi uglja.

Plan akcija za ublažavanje i monitoring uticaja na životnu sredinu pri realizaciji Projekta ispumpavanja vode i mulja sa površinskog kopa "Tamnava zapadno polje", RB "Kolubara"

Poziv na javnu raspravu „Plan akcija ublažavanja uticaja na životnu sredinu pri realizaciji projekta ispumpavanja vode i mulja sa Površinskog kopa „Tamnava – Zapadno polje“, RB „Kolubara“

Vanredni plan monitoringa zaštite životne sredine pri ispumpavanju voda iz voda površinskog kopa "Tamnava zapadno polje, RB "Kolubara" d.o.o.

Aneks za Vanredni plan.pdf

EMP (EPS-Južna Bačka) potpisano

Obaveštenje

Izveštaj monitoring - Kolubara

Rezultati ispitivanja kvaliteta vode reka Kolubara, Kladnica, Tamnave i Save

Projekat unapređenja životne sredine u JP EPS - RB Kolubara:


Termoelektrane i termoelektrane-toplane


Praćenje, smanjenje emisije i poboljšanje kvaliteta vazduha: rekonstrukcija elektrofiltera u skladu sa zakonskim propisima, primena primarnih mera za smanjenje koncentracije azotnih oksida u dimnim gasovima, u skladu sa zakonskim propisima na blokovima koji se revitalizuju kao i uvođenje postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova TE u skladu sa zakonskim; praćenje rada na povećanju efikasnosti proizvodnje (smanjenje specifične potrošnje) sa aspekta zaštite životne sredine, kao i podržavanje programa toplifikacije iz termoelektrana; unapređenje postojećih i uvođenje novih tehnologija transporta i odlaganja pepela i šljake kao i rekultivacija deponija pepela u skladu sa posebnim programom; smanjenje količine otpadnih voda i kontrola kvaliteta ispuštenih voda, zaštita podzemnih voda uvođenjem novih tehnologija transporta i odlaganja pepela, kao i izrada vodenih zavesa bunara oko deponija kao i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda; uvođenje korišćenja pepela i šljake u cementnoj industriji, građevinskoj industriji, putogradnji i sl.

Hidroenergetski objekti


Praćenje, osmatranje, merenje i analize režima i kvaliteta voda (akumulacije, vodni tokovi, podzemne vode), kao i režima i kvaliteta nanosa; zaštita od erozije, bujica, nanosa, leda i poplava; zaštita priobalja; posebne mere zaštite priobalja Đerdapskog sistema elektrana, uz ostvarenje „Programa osmatranja, merenja i analize uticaja uspora Dunava na priobalje izazvanih izgradnjom i eksploataciojom sistema Đerdap I i Đerdap II», kao i saradnja sa Međunarodnom komisijom za zaštitu Dunava.

 

Distribucija električne energije


EMP Lešnica

EMP LesnicaSRP.docx

Aneks 2 LesnicaSRP.docx

Aneks1 Lesnica - pre rekonstrukcije.pdf 

Aneks1 Lesnica - posle rekonstrukcije.pdf

EMPLesnicaENG.docx

Annex 2- LesnicaENG.doc

Annex 2Lesnica - before reconstruction.pdf

Annex 2Lesnica - after reconstruction.pdf

EMP Petrovac

EMP PetrovacSRP.docx

Aneks 2 PetrovacSRP.docx

Aneks 1Petrovac-pre rekonstrukcije.pdf

Annex 1Petrovac - posle rekonstrukcije.pdf

EMP PetrovacENG.docx

Annex 2- PetrovacENG.doc

Annex 1Petrovac - before reconstruction.pdf

Annex 1Petrovac- after reconstruction.pdf

EMP Aleksinac

EMP AleksinacSRP.docx

Aneks 2 - AleksinacSRP.docx

Aneks 1Aleksinac - pre rekonstrukcije.pdf

Aneks 1Aleksinac - posle rekonstrukcije.pdf

EMPAleksinacENG.docx

Annex 2- AleksinacENG.doc

Annex 1 Aleksinac - current situtation.pdf

Annex 1 Aleksinac - after reconstruction.pdf

EMP Gornji Milanovac

EMP GMilanovacSRP.docx 

Aneks 2 GMilanovacSRP.docx

Aneks 1G Milanovac - pre rekonstrukcije.pdf 

Aneks 1GMilanovac- posle rekonstrukcije.pdf

EMPGMilanovacENG.docx

Annex 2- GMilanoavacENG.doc

Annex 1G Milanovac - before reconstruction.pdf

Annex1GMilanovac- after reconstruction.pdf

EMP Šabac

EMP Sabac 1SRP.docx

Aneks2Sabac 1SRP.docx

Aneks 1 Sabac 1 - pre rekonstrukcije.pdf

Aneks 1 Sabac 1 - posle rekonstrukcije.pdf

EMPSabac1ENG.docx

Annex 2- SabacENG.doc

Annex1Sabac 1 -before reconstruction.pdf

Annex1 Sabac 1 - after reconstruction.pdf

Top