Projekti

​​​​
Realizacija Plana zaštite i unapređenja stanja životne sredine sinhronizovana je sa realizacijom planova investicija, održavanja i naučnoistraživačkog rada, a potrebna finansijska sredstva su u okviru navedenih planova.

Na nivou EPS-a

Izrada strategije i politike zaštite životne sredine; optimizacija smanjenja ukupne emisije štetnih materija iz termoenergetskih objekata EPS-a; projekti za uvođenje novih tehnologija za smanjenje uticaja na životnu sredinu; praćenje razvoja domaće i strane regulative koja se odnosi na pitanje zaštite životne sredine; izrada katastra zagađivača vazduha, voda, zemljišta i otpada; uvođenje integralnog sistema za kontinuirani monitoring stanja životne sredine; unapređenje organizacije i sistema upravljanja zaštitom životne sredine u kompaniji; rešavanje problema opasnih i toksičnih materija kao i korišćenja otpadnih i nus produkata, koji nastaju pri radu postrojenja, kao sekundarne sirovine; na nivou Javnog preduzeća u narednom periodu će se realizovati i projekat „Razvoj sistema za upravljanje zaštitom životne sredine“, kao i sagledavanje i ostvarenja dodatnih finansijskih efekata na ime smanjenja emisija CO2 iz energetskih objekata EPS-a.

​U cilju unapređenja saradnje EPS-a sa zainteresovanim stranama obaveštavamo Vas da je  Služba za internu regulativu i odnose sa regulatornim telima i zainteresovanim stranama otvorila nalog (predstavke@eps.rs).  Ukoliko ste i Vi zainteresovana strana putem ovog naloga možete podneti Vašu predstavku (molbe, žalbe, zahteve, prigovore, pohvale i dr) u slobodnoj formi  ili na dostupnom „Obrascu za pritužbe javnosti

Projekat podrške likvidnosti EPS-a

Projekat restrukturiranja EPS-a

Procena stanja životne sredine i socijalnih pitanja

Akcioni plan za zaštitu životne sredine i socijalna pitanja

Plan saradnje sa zainteresovanim stranama na korporativnom nivou

Korporativni okvir za raseljavanje


Proizvodnja i prerada uglja

Razvoj i uvođenje novih tehnologija selektivnog otkopavanja povlatnih slojeva (korišćenje materijala povlatnih i podinskih slojeva kao nemetaličnih mineralnih sirovina); rekultivacija odlagališta jalovine; zaštite režima i kvaliteta podzemnih i površinskih voda i zemljišta u okolini rudnika; zaštite okoline od emisije (gasova, prašine i buke), zaštite u preradi uglja.

Plan akcija za ublažavanje i monitoring uticaja na životnu sredinu pri realizaciji Projekta ispumpavanja vode i mulja sa površinskog kopa "Tamnava zapadno polje", RB "Kolubara"

Poziv na javnu raspravu „Plan akcija ublažavanja uticaja na životnu sredinu pri realizaciji projekta ispumpavanja vode i mulja sa Površinskog kopa „Tamnava – Zapadno polje“, RB „Kolubara“

Vanredni plan monitoringa zaštite životne sredine pri ispumpavanju voda iz voda površinskog kopa "Tamnava zapadno polje, RB "Kolubara" d.o.o.

Aneks za Vanredni plan.pdf

EMP (EPS-Južna Bačka) potpisano

Obaveštenje

Izveštaj monitoring - Kolubara

Rezultati ispitivanja kvaliteta vode reka Kolubara, Kladnica, Tamnave i Save

Projekat unapređenja životne sredine u EPS - RB Kolubara:


Termoelektrane i termoelektrane-toplane

Praćenje, smanjenje emisije i poboljšanje kvaliteta vazduha: rekonstrukcija elektrofiltera u skladu sa zakonskim propisima, primena primarnih mera za smanjenje koncentracije azotnih oksida u dimnim gasovima, u skladu sa zakonskim propisima na blokovima koji se revitalizuju kao i uvođenje postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova TE u skladu sa zakonskim; praćenje rada na povećanju efikasnosti proizvodnje (smanjenje specifične potrošnje) sa aspekta zaštite životne sredine, kao i podržavanje programa toplifikacije iz termoelektrana; unapređenje postojećih i uvođenje novih tehnologija transporta i odlaganja pepela i šljake kao i rekultivacija deponija pepela u skladu sa posebnim programom; smanjenje količine otpadnih voda i kontrola kvaliteta ispuštenih voda, zaštita podzemnih voda uvođenjem novih tehnologija transporta i odlaganja pepela, kao i izrada vodenih zavesa bunara oko deponija kao i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda; uvođenje korišćenja pepela i šljake u cementnoj industriji, građevinskoj industriji, putogradnji i sl.

Hidroenergetski objekti

Praćenje, osmatranje, merenje i analize režima i kvaliteta voda (akumulacije, vodni tokovi, podzemne vode), kao i režima i kvaliteta nanosa; zaštita od erozije, bujica, nanosa, leda i poplava; zaštita priobalja; posebne mere zaštite priobalja Đerdapskog sistema elektrana, uz ostvarenje „Programa osmatranja, merenja i analize uticaja uspora Dunava na priobalje izazvanih izgradnjom i eksploataciojom sistema Đerdap I i Đerdap II», kao i saradnja sa Međunarodnom komisijom za zaštitu Dunava. 

Top