Основни подаци

​​​​

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“ највећа је компанија у Србији, привредни и енергетски ослонац земље. Основне делатности ЕПС АД су производња, снабдевање и трговина електричном енергијом.

ЕПС је у потпуности посвећен остварењу своје мисије, а то је сигурно снабдевање купаца електричном енергијом, под тржишно најповољнијим условима, уз стално подизање квалитета услуга, унапређење бриге о животној средини и увећање добробити заједнице у којој послује.

ЕПС настоји да буде друштвено одговорна, тржишно оријентисана и профитабилна компанија, конкурентна на европском тржишту и са значајним утицајем у региону, препозната као поуздан партнер домаћим и међународним компанијама.


​Организација:

Оснивач  и једини акционар ЕПС АД је Република Србија, а права оснивача остварује Влада Републике Србије. Основни капитал Друштва је 100% акцијски капитал и подељен је на 36.510.509 обичних акција са правом гласа, појединачне номиналне вредности од 10.000,00 динара. Све обичне акције издате су и у власништву су оснивача.

Органи Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ су Скупштина, Надзорни одбор и Извршни одбор. Скупштина именује чланове Надзорног одбора, док Надзорни одбор именује генералног директора и извршне директоре који чине Извршни одбор.

Привредно друштво „ЕПС Трговање" д.о.о. Љубљана, основано је 1. јула 2014. као прво ПД које је ЕПС основао у иностранству ради трговине електричном енергијом.

ЕПС је вертикално организовано предузеће, које има оснивачка права у два зависна привредна друштва и три јавна предузећа на Косову и Метохији. Од јуна 1999. године ЕПС није у могућности да управља својим капацитетима на Косову и Метохији. 


Делатност:

Претежна делатност Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ је производња електричне енергије - 35.11.

Top