Систем квалитета

​​

Интегрисаним системом менаџмента и применом инфраструк​​​​туре квалитета у ЕПС до успешнијег пословања и већег угледа

 

Један од приоритета у раду ЕПС-а је процесно уређење пословања компаније и усклађивање са захтевима међународних стандарда система менаџмента. Имплементација система менаџмента подразумева и њихово обједињавање и усаглашавање у интегрисани систем менаџмента – ИМС. Имплементацијом, сертификацијом, одржавањем и сталним унапређењем система менаџмента, ЕПС унапређује своју пословну ефикасност и ефективност, у континуитету ради на разумевању контекста пословања компаније и захтева и очекивања корисника и свих заинтересованих страна као и препознавању и смањењу ризика а подстицања прилика.

Интегрисани системи менаџмента доприносе стандардизацији процеса са циљем значајних уштеда и обезбеђују препознатљиве користи за ЕПС и окружење. ЕПС је апсолутно посвећен етичности у пословању, бризи о заштити животне средине, безбедности и заштити на раду, унапређењу енергетске ефикасности и безбедности информација као и друштвеној одговорности, управљању ризицима и континуитету пословања

Препозната је неопходност примене захтева инфраструктуре квалитета и испуњавања законских услова техничке регулативе, на системски и систематичан начин у складу са Законом о енергетици и захтевима Директива ЕУ у области енергетике.

Такође, важне активности представљају и уједначавање примене захтева инфраструктуре квалитета у целом ЕПС, као и права и обавезе које из тога проистичу.

Top