Производни капацитети

​„Електропривреда Србије“ у свом саставу има 22 термоблока, 49 хидроагрегата, 1 реверзибилну хидроелектарану са 2 агрегата и 1 пумпно постројење са 2 пумпе.  

Максимална годишња производња електрана којима управља ЕПС, посматрано од 1990. године, остварена је 2013. године - 37.433 GWh електричне енергије.                        

 

9 ТЕ и ТЕ-ТО

Инсталисана снага - 4.840 MW

Просечна годишња производња - 24.360 GWh, што чини око 69% производње електричне енергије ЕПС-а


ТЕ „Никола Тесла А и Б“

Инсталисана снага - 3.066 MW

Просечна годишња производња - 17.031 GWh, што чини око 49% производње електричне енергије ЕПС-а


ТЕ „Колубара“ и ТЕ „Морава“

Инсталисана снага - 364 MW

Просечна годишња производња – 1.241 GWh, што чини око 3,6% производње електричне енергије ЕПС-а


ТЕ „Костолац А и Б“

Инсталисана снага – 1.007 MW

Просечна годишња производња – 5.875 GWh, што чини око 17% производње електричне енергије EПС-a


Максимална годишња производња термоелектрана ЈП ЕПС, посматрано од 1990. године, остварена је 2013. године – 26.537 GWh електричне енергије.                        


Панонске ТЕ ТО

Снага - 403 MW

Просечна годишња производња – 212,5 GWh, што чини око 0,6% производње електричне енергије ЕПС-а


Хидроелектране 

Снага – 3.015 MW

Просечна годишња производња - 10.537 GWh, што чини око 30% производње електричне енергије ЕПС-а


ХЕ „Ђeрдaп“

Снага - 1.396 MW 

Просечна годишња производња износи 6.783 GWh, што чини око 19% производње електричне енергије EПС-a

„Власинске хидроелектране” и ХЕ „Пирот“ производе у просеку 397,3 GWh, што чини око 1,1% производње ЕПС-а.


„Дринско-Лимске ХЕ”

Снага 9 ХЕ је 1.390 MW

Просечна годишња производња износи 3.322 GWh, што чини око 10% производње електричне енергије EПС-a


Мале ХЕ

Снага 20,8 MW

Просечна годишња производња малих хидроелектрана ЕПС-а је око 35 GWh електричне енергије.


Top