Прерада


„Прерада“ је посебан огранак у коме се одвија истоимени процес угља као и оплемењивање ровног угља са површинских копова „Пoље Ц” и „Пoље Е” Рударског басена „Колубара“. То је неопходно да би се добио асортиман који је потребан за снабдевање термоелектрана, широку потрошњу и индустрију.

У склопу „Прераде” раде следећи организациони делови: Центар за стручне послове, три погона и Центар за испитивање угља и отпадних вода.

1. Центар за стручне послове ради производно-техничке и послове унапређења технологија и инвестиционе изградње, економске, правне, кадровске и опште послове

2. У Сувој сепарацији уситњава се и класира ровни угаљ са површинских копова „Пoље Ц” и „Пoље Е”​, ради добијања асортимана угља потребног за термоелектране, широку потрошњу, индустрију и Топлану. У раду су I, II и III фаза, укупног капацитета 4.000 t/h.

3. У погону Оплемењивање угља, функционишу четири радне јединице:

– Мокра сепарација, где се чисти ровни угаљ у тешкој средини (суспензији воде и песка) и припрема за процес сушења. Осим праног угља, током процеса рада Мокре сепарције издвајају се и јаловина, која се жичаром транспортује до депоније, и отпадне воде.

– Системом транспортних трака из Мокре сепарације допрема се угаљ у Сушару (у оквиру које је и Класирница). Сушење угља обавља се у цилиндричним аутоклавама (челичним судовима) са засићеном паром, при високом притиску и температури. Пројектовани капацитет Сушаре је 855.000 тона. После процеса досушивања, угаљ се транспортује у бункер сушеног угља, а одатле у Класирницу где се издваја по асортиманима.

– Топлана је термоенергетски објекат, капацитета 2x60 МW, намењен за производњу топлотне енергије, која је потребна за одвијање технолошког процеса у производиним постројењима, као и за грејање индустријских погона и општине Лазаревац. Вода која се користи у парним котловима допрема се из постројења за хемијску припрему воде, капацитета 3 x 60 m3/h. Димни гасови се пре испуштања кроз димњак пречишћавају на електрофилтерском постројењу. Пепео из електрофилтера и шљака из котла хидропнеуматски се транспортују до депоније пепела. Отпадна вода се пречишћава у посебном постројењу.

– У радној јединици Одржавање ради се превентивно и инвестиционо одржавање, израда резервних делова за Мокру сепарацију, Сушару и Топлану.

4. Железнички транспорт превози угаљ од површинских копова до Мокре сепарације. У овом погону ранжирају и довлаче вагоне ЈП „Железнице Србије” са сушеним угљем у станицу Сушара, вагона за Термоелектране „Никола Тесла” у Обреновцу на Мокрој сепарацији и вагона за ТЕ „Колубара” у Великим Црљенима. Овај погон бави се и текућим одржавањем средстава вуче, вагона, колосека и контактне мреже.

5. У Центру за испитивање угља и отпадних вода ради прва акредитована лабоаторија за испитивање квалитета угља у Србији. Годишње се у лабораторији изврше анализе од 22.000 до 23.000 узорака угља и од 2.500 до 3.000 узорака воде.

Top