Мере

Производња и прерада угља:

Развој и увођење нових технологија селективног откопавања повлатних слојева;
•Могућност коришћења материјала повлатних и подинских слојева као неметаличних минералних сировина;
•Рекултивација одлагалишта јаловине;
•Мере заштите режима и квалитета подземних и површинских вода и земљишта у околини рудника, околине од прашине и буке и заштите у преради угља.

Термоелектране и термоелектране-топлане:

Реконструкција електрофилтера у складу са законским прописима (GVE=50 mg/m3 чврстих честица) на блоковима који се ревитализују; •Примена примарних мера за смањење концентрације азотних оксида у димним гасовима у складу са законским прописима (GVE=200mg/m3 азотних оксида) на блоковима који се ревитализују;
•Увођење постројења за одсумпоравање димних гасова ТЕ у складу са законским прописима (GVE = 400 mg/m3 сумпорних оксида); •Унапређење постојећих и увођење нових технологија транспорта и одлагања пепела и шљаке (мешањем пепео и вода 1:1);
•Рекултивација депонија пепела у складу са посебним програмом;
•Смањење количине отпадних вода;
•Контрола квалитета испуштених вода и праћење њиховог утицаја на реципијенте;
•Израда водених завеса бунара око депонија ради заштите подземних вода и земљишта у околини;
•Коришћење пепела и шљаке у цементној индустрији, индустрији бетона, путоградњи и сл.

Хидроелектране:

•Праћење, осматрање, мерење и анализе режима и квалитета вода (акумулације, водни токови, подземне воде), као и режима и квалитета наноса;
•Заштита од ерозије, бујица, наноса, леда и поплава;
•Озелењавање сливних површина;
•Заштита приобаља;
•Заштита вода, посебно акумулација за које се планира употреба вода у друге сврхе;
•Пројекат организације и система управљања заштитом животне средине;
•Израда катастра загађивача вода и система мониторинга акумулација и приобаља;
•Увођење информационог система са аспекта заштите вода и приобаља​
Top