Обновљиви извори енергије

Сагласно стратешким документима развоја енергетике Републике Србије, као и својим развојним интересима, један од значајнијих циљева ЕПС-а је наставак активности  на повећању удела производње електричне енергије из обновљивих извора енергије. Kао једна од утицајнијих компанија у производњи електричне енергије у региону ЕПС-а је опредељен за примену најсавременијих технологија на пољу коришћења обновљивих извора енергије, повећања степена искоришћења и економски оправданог и одрживог енергетског развоја, првенствено на бази водних ресурса. 

 
У том смислу међу приоритетима ЕПС-а је наставак активности на пројектима ревитализација и модернизација постојећих великих и малих ХЕ, изградња нових малих ХЕ, развој ветроелектрана и соларних електрана, али и постројења за сагоревање комуналног отпада и коришћење биомасе за које се анализирају могуће локације. 
 
Како би остварио дефинисане циљеве, ЕПС-а је опредељен да, у одговарајућој мери, ангажује своје ресурсе на искоришћењу хидропотенцијала свих водотокова где се покаже да има интерес да гради хидроелектране, било да су на локацијама које су већ у поседу ЕПС-а, или у њиховој непосредној близини. 
 
Имајући у виду наведено,  важно је нагласити да се ЕПС-а​ не бави пројектовањем, консалтингом или пружањем било каквих услуга у овој области, тако да се сва испитивања и анализе потенцијала обновљивих извора енергије спроводе искључиво за сопствене потребе, али свакако сагледавајући и могућности партнерских односа на развоју и реализацији неких пројеката. 
 
Други важан сегмент, који добија све више на значају и који је је признат као један од приоритета у Стратегији одрживог развоја Републике Србије је енергетска ефикасност. Обзиром да је EПС већ прeпoзнao eнeргeтску eфикaснoст кao вaжaн eлeмeнт своје eнeргeтскe пoлитикe, значајне активности у том смислу су већ преузете и сходно својој надлежности, ЕПС је у значајној мери унапредио енергетску ефикасност својих капацитета на страни производње и дистрибуције електричне енергије и створио услове да то буде трајан процес. Велика очекивања у наредном периоду су у сегменту унапређења енергетске ефикасности и на страни потрошње у сваком сегменту појединачно.
 
Да би, као одговорна компанија, наставио са даљим активностима на унапређењу енергатске ефикасности, ЕПС је започео и рeaлизaциjу студиjе “Aнaлизa пoтeнциjaлa и прoгрaмa oргaнизoвaнoг прaћeњa и унaпрeђивaњa eнeргeтскe eфикaснoсти у прoизвoдњи угљa и прoизвoдњи и дистрибуциjи eлeктричнe и тoплoтнe eнeргиje” а са циљем сaглeдaвaња eнeргeтскe eфикaснoсти у свим дeлaтнoстимa ЕПС-а. Зaвршeткoм студиje сe пoстaвљajу oснoвe зa увoђeњe систeмa мeнaџмeнтa eнeргиjoм (ISO 50001) нa нивoу целе компаније, чимe би сe стeкли услoви дa допринесемо ефикаснијем раду као и да блaгoврeмeнo oдгoвoримo нa oбaвeзe кoje произилазе из Зaкoна o eфикaснoм кoришћeњу eнeргиje.
 
Остваривањем ових активности створиће се услови за:
диверсификацију ресурса
пoвeћaње сигурнoсти снaбдeвaњa eнeргиjoм и њено ефикасније коришћење,
пoвeћaња конкурентности,
смaњeњe негативних утицaja нa живoтну срeдину и
подстицања одговорног понашања према енергији.
 
Хидроенергија:
Када су у питању велике хидроелектране, важно је напоменути да су завршене ревитализације:
• ХЕ Овчар бања и Међувршје, 
• ХЕ Бајина Башта, 
као и да су у току ревитализације:
• ХЕ Ђердап 1,
• ХЕ Зворник
• 15 МХЕ малих хидроелектрана које су у власништву ЕПС-а,
као и изградња
• 2 нове МХЕ на водопривредним акумулацијама. 

Поред наведених у склопу продужења животног века и подизања ефикасности постојећих хидроелектрана, у наредном периоду се планирају и следеће ревитализације за које је у току израда техничке документације
• Власинске ХЕ
• ХЕ Бистрица
• ХЕ Потпећ
• РХЕ Бајина Башта, 
Како би додатно повећали производњу електричне енергије из обновљивих извора, започете су одређене припремне активности на изградњи нових производних капацитета са потенцијалним парнерима и тренутно се заједнички сагледавају могућности изградње нових хидроелектрана у оквиру следећих пројеката:
• Пројекат ХЕ Ибарске 
• Пројекат ХЕ Комарница 
• Пројекат ХЕ Моравске 
• Пројекат РХЕ Бистрица
• Пројекат изградње 4. агрегата у ХЕ Потпећ
• 5 МХЕ на водопривредним акумулацијама.
 
 
Енергија ветра:
Студијом оправданости изградње парка ветроелектрана на локалитету Костолца, инсталисане снаге око 66 MW и обезбеђењем извора финансирања створени су услови за реализацију пројекта изградње ветропарка на наведеној локацији.
 
Енергија сунца:
Студијом оправдности изградње соларнe електранe Костолац инсталисане снаге до 10 MW и обезбеђењем извора финансирања створени су услови за реализацију пројекта изградње соларне електране на наведеној локацији.
Сагледавајући и друге могуће пројекте, свакако треба напоменути и да је у току израда неопходне документације за изградњу соларне електране на локацији Средње костолачко острво снаге око 100 MW.
Top