Профил наручиоца

Општи подаци План јавних набавки
Назив наручиоца:   ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
Пословно име : Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд
Правна форма : Акционарско друштво
Скраћено пословно име : ЕПС АД Београд
Превод пословног имена : Joint stock company Elektroprivreda Srbije Belgrade
Превод скраћеног пословног имена : EPS JSC Belgrade
Адреса седишта : СТАРИ ГРАД , БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД), БАЛКАНСКА 13, 11000
Интернет страница: www.eps.rs
ПИБ: 103920327
Матични број: 20053658
Шифра и назив делатности: 3514 - Трговина електричном енергијом Текући рачун: 160-700-13 Банца Интеса ад Београд,
Законски заступник: Душан Живковић, в.д. генералног директора

Претходно информативно обавештење
 
Периодично индикативно обавештење
 
Позив за дијалог (истраживање тржишта)
 
Јавне набавке
 
Правилник о ближем уређивању набавки у „ЕПС АД“ Београд
 
Упутства
 
Инструкције за негативне референце
 
Остало
 
Top